„S EMILKOU A EMILEM OBJEDEME SVĚT -
VRÁTÍME SE ZPĚT“

MATEŘINKA dětská skupina, LEGIONÁŘSKÁ 561, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, 54401 PROVOZOVATEL: SPOLEK PÉČE O RODINU, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

zastoupen paní Ivanou Staňkovou
IČ: 057 08 770
Vydala ředitelka Ivana Staňková
www.materinka-dk.cz
materinka-dk@seznam.cz

Obsah                                                                                                                    

1          Úvod    

2          Charakteristika plánu výchovy a péče 

- cíle programu

- vize a filozofie mateřinky dětské skupiny

- pravidla soužití

3          Podmínky k výchovné i vzdělávací práci   

- věcné podmínky

- životospráva

- psychosociální podmínky

- organizace provozu

- spolupráce s rodiči

- podmínky pro výchovu i vzdělávání nadaných dětí

- podmínky pro výchovu i vzdělávání dětí mladších 3 let

- adaptační program

4          Organizace provozu    

- charakteristika třídy

- přijímání dětí

- metody a formy uplatňované při výchově a vzdělávání

- pedagogické zásady

5          Výchovný a vzdělávací obsah   

integrovaný blok:

 • Září odemyká školu, s Emilkou a Emílkem, budem si hrát spolu.
 • Září, říjen, listopad, tak se umí podzim smát.
 • Vánoce jsou věř mi, skoro přede dveřmi.
 • Zimě vládne prosinec, leden, únor, šup na pec.
 • Březen, duben, zlatý máj, z jara rozkvete nám kraj.
 • Léto vyžene nás ven, červen, červenec, srpen.

6          Hodnocení, evaluace   

7          Preventivní program  

8          Nadstandardní aktivity 

9          Závěr         

 

1 ÚVOD                                                                                                                    

Úkolem předškolního institucionálního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu, umožnit rodičům sladit svůj rodinný a pracovní život. Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu, pomáhá zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných  a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Úkolem předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost  a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání                a učení, přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

2  CHARAKTERISTIKA  PROGRAMU
Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání /RVP PV/, vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání předškolních dětí.

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů   k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Motivační název dokumentu představuje cestu dítěte se všemi zážitky, událostmi, setkáními, slavnostmi, výlety i vyřešenými konflikty, na jejímž konci je v rámci svých možností vybavené potřebnými kompetencemi k dalšímu vzdělávání.

Děti získají určité povědomí o jiných zemích naší planety a zjistí, že v každé zemi je to jiné. Seznámí se s různými dopravními prostředky, které můžeme k cestování využívat. Můžeme uspořádat cestu kolem světa, kde potkáme různé lidi, zvířata, ale vždy se zase rádi vracíme domů. Naší snahou bude probouzet zájem o jiné země, ale též si    uvědomovat své vlastenectví a kladné vztahy k naší zemi. Při svém putování narazíme určitě na spoustu problémů a úskalí, které se nám podaří společnými silami zdárně vyřešit. Uvědomění si, jak dobré je mít kamarády, že svět je rozmanitý a má svůj řád.

Hlavní cíle:

 1. rozvíjení dítěte a jeho učení a poznávání
 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako  samostatná osobnost působící na své okolí

Filozofie Mateřinky
Dobře vést svěřené děti, vzdělávat je a rozvíjet jejich schopnosti.

Snažíme se, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a které ho v budoucnu čekají.

Upřednostňujeme pohybovou a enviromentální výchovu.

Chceme být skupinkou, kam děti chodí rády, rodiče i zaměstnanci, aby zde vždy panovala přátelská atmosféra. Důraz klademe na princip partnerství, otevřenosti, odbornosti                       a individualizace.

 

MATEŘINKA  

Barevná jsme školička a v ní svítí sluníčka.

To jsou děti, jejich oči, kolem nich se všechno točí.

Dobré ráno, venku svítá, sluníčko nás všechny vítá.

Vyskočilo z postele, usmívá se vesele.

Honem děti, pojďte sem, budeme mít hezký den.                                                           

Jsou tu hračky, stavby hradů, je tu spoustu kamarádů.

Hrajeme si každý den, před obědem jdeme ven.

Po obědě za vrátka, vklouzne tiše pohádka.

Sen si schová za víčka, usne i ta Janička.

Zpíváme a tančíme, moc se na to těšíme.

A potom v malé chvilince, utíkáme k mamince.

 

3   PODMÍNKY K VÝCHOVNÉ I VZDĚLÁVACÍ PRÁCI

Věcné podmínky
Provoz Mateřinky umožňuje vytváření herních a pracovních center, místa pro odpočinek, realizaci pohybových činností. Vše je přizpůsobeno věkovému složení dětí ve třídě. Dostatečné vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, interaktivní tabulí, hudebními nástroji / elektronické varhany, flétna, kytara, rytmické nástroje/, tělocvičné nářadí a náčiní odpovídá věku dětí. Dětský nábytek je výškově diferenciovaný, hračky máme umístěné ve výšce dětí         v otevřených skříňkách. Třída i herna je vybavena dětskými hracími koutky /obchod, domácnost, dopravní koutek, čtenářský, relaxační, koutek pro hry a stavby, tvořivé výtvarné i pracovní činnosti…/ Děti se samy podílejí na výzdobě všech prostor Mateřinky.

Životospráva
Součástí Mateřinky je výdejna, která zajišťuje stravovací služby. Dětem připravujemea nabízíme plnohodnotnou a zdravou stravu, podílíme se na vytváření kladných stravovacích návycích u dětí. Jsme zapojeny v projektu „Skutečně zdravá škola“, plníme jejich program. Do jídelníčku zařazujeme v zimních měsících lyofilizované ovoce, po celý rok tropicco džusy, čaje, nápoje / 100% přírodní džusy, 0 % cukru, bez barviv, konzervantů/. Obědy dovážíme ze ZŠ Schulzovy sady, v případě uzavření jídelny od firmy Gastro Fiedor Dvůr Králové nad Labem.

Psychosociální podmínky
V prostředí Mateřinky je pro nás samozřejmostí zajistit dětem pocit bezpečí, uspokojovat jejich potřeby. Vytváříme podnětné prostředí a přátelskou atmosféru.

Umožňujeme dětem učení na základě prožitku a vlastních zkušeností. Respektujeme individuální rozdíly, nároky na děti rozlišujeme s respektem k vývojovým, nikoliv k věkovým dovednostem. Děti vedeme k samostatnému řešení problémů.

Rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc, vedeme je ke vzájemnému vytváření a dodržování pravidel.

 

PRAVIDLA SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ                                                                      

 • Ve třídě, v šatně, na chodbách chodíme pomalu, neběháme
  abychom neublížili sobě a ostatním dětem.
 • Spory řešíme domluvou, přátelskou dohodou. Jsme kamarádi.
 • Vážíme si práce druhých, neničíme kamarádovi hru ani práci.
 • Umíme vyhrávat ale i prohrávat, nepovyšujeme se, ani neponižujeme.
 • Ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme, abychom se nerušili navzájem, šetřili zdraví sobě i ostatním dětem.
 • Nemluvíme hrubě.
 • Nebereme si nic, co nám nepatří. Co není naše je cizí, brát cizí věci je krádež.
 • Pomáháme si navzájem, mladším dětem. Pokud sami na něco nestačíme, umíme požádat o pomoc.
 • Chráníme přírodu a vše živé.

Usilujeme o přímou a naslouchající komunikaci s dětmi. Naše zpětná vazba děti ujišťuje a posiluje jejich žádoucí chování a rozvíjíme tak jejich silné stránky osobnosti. Vedeme je k samostatnosti, kdy mají možnost zažít úspěch ale i neúspěch a ze svých chyb se tak poučit a nést popřípadě za své chování a jednání následky.

Organizace provozu
Provoz Mateřinky dětské skupiny je od 7.00 - 16. 30 hod.

Umožňujeme rodičům přizpůsobit příchod dětí dle jejich potřeby i v průběhu dne vždy po domluvě.  O uzavření Mateřinky v době hlavních prázdnin jsou rodiče informováni 2 měsíce předem. Uzavření nepřesahuje 3 týdny.

Denní režim umožňuje reagovat na individuální zvláštnosti dětí, na jejich potřeby, dbáme i na osobní soukromí dětí.

Nově příchozím dětem a rodičům nabízíme postupnou adaptaci.

Spolupráce s rodiči
Dlouhodobá praxe a zkušenosti mi ukázaly, že informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání, jsou důležitým předpokladem komunikace, spolupráce a že vztahy Mateřinky s rodiči ovlivňují výsledek naší práce.

Rodiče jsou významnými partnery Mateřinky a bez nich by dětská skupina nemohla plnit naše cíle. Základem spolupráce je informovanost, vstřícnost a partnerský vztah.

Uvědomujeme si, že spolupráce s rodiči je jednou ze základních podmínek úspěšnosti, a proto jí věnujeme velkou pozornost.

Základ dobré spolupráce budeme vytvářet na třech pilířích:

 • rodiče vnímáme jako partnery
 • upřednostníme otevřenou komunikaci
 • aktivně zapojujeme rodiče do chodu Mateřinky

Formy spolupráce upřednostňované naší Mateřinkou:

 • informativní schůzky
 • adaptace
 • drakiáda s rodiči
 • mikulášské či vánoční setkání
 • společné výlety
 • masopust, spolupráce při přípravě masek
 • čarodějnické odpoledne
 • soutěže pro rodiče a děti
 • divadelní představení
 • rozloučení s předškoláky
 • přednášky či besedy pro rodiče
 • sponzorství rodičů
 • náměty či připomínky formou anket
 • možnost konzultací, individuální pohovory v rámci konzultačních dnů

 

Podmínky pro výchovu i vzdělávání nadaných dětí
" Dětství je základ člověka" Sigmund Freud

V Mateřince probíhá nabídka zájmových aktivit pro děti předškolního věku.

Cílem těchto činností je intenzivní rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a pracovních dovedností, rozvoj představivosti, fantazie a správné výslovnosti, seznamujeme děti s cizím  jazykem v menších skupinkách dle zájmů dětí i jejich rodičů.

Uvědomujeme si, že předškolní období má stěžejní roli v utváření základních předpokladů pro budoucí učení, paměť, inteligenci a pozornost. Využíváme v naší práci, ve spolupráci s Mensou ČR, program podporující intelektuální schopnosti, rozvoj koordinace pohybů a motoriky. V Mateřince pracujeme s dětmi metodou NTC systém učení, protože si plně uvědomujeme důležitost vývoje v předškolním věku, kdy se v mozku vytváří nová spojení, formuje se celá síť nových spojení mezi neurony a nové stimuly k rozvíjení. Hlavní rozhodnutí přišlo, když jsme zjistili, jak děti doslova hltají nové informace, do činností se zapojuji se zájmem a mateřinka se stala stimulujícím prostředím. Velkou měrou se na tom podílí menší počet dětí na třídě. V naší práci využíváme interaktivní tabuli, výukové programy, výukový software  pro přípravu interaktivních cvičení.  Velkým pomocníkem se stal digitální mikroskop, mapy, glóbus, robotické BEE-BOT včelky apod.

U dětí, které projevují známky nadání podporujeme jeho potřeby v rámci pestré nabídky aktivit. Ve spolupráci s rodiči doporučíme návštěvu PPP.

Důraz klademe na logopedickou prevenci.

 

Podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí mladších tří let
Děti mladší tří let májí některé potřeby jiné nebo intenzívnější než děti starší. Uvědomujeme si, že potřebují pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřené podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla. Máme dostatečně zajištěno zázemí pro zajištění hygieny dětí, odpočinku, prostor na náhradní oblečení a hygienické potřeby. Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí. Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menší skupině 4 dětí. Mateřinku máme vybavenou dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček, pomůcek vhodných pro věkovou skupinu 1 - 3 roky.

Stravování se řídí výživovými normami, je splněna podmínka vyhlášky č.23/2008 Sb. ve znění vyhlášky č.268/2011 Sb., plníme povinnost zákona č.133/1985 Sb.

Pro úspěšnou výchovu a vzdělávání dětí od dvou let si uvědomujeme specifika související  s úrovní motoriky, jazykového, psychického vývoje dítěte, bereme ohled na jiné tempo rozvoje prosociálních vztahů mezi dětmi. Vzhledem k věku dítěte je spolupráce s jejich zákonnými zástupci naprosto zásadní. Nicméně podstatné je pro dítě ve věku od 2 let stálé rodinné zázemí.

Adaptační program v Mateřince
Nástup dítěte do Mateřinky dětské skupiny je velkou změnou nejen pro dítě, ale pro celou rodinu. Adaptačním obdobím rozumíme období nástupu dítěte do institucionálního zařízení. Seznamuje se s fungováním zařízení Mateřinky, prostředím a osvojuje si základní pravidla. Zároveň si také zvyká na odloučení od rodičů. Toto období může trvat u dětí různě dlouho. Adaptaci nabízíme společně s rodiči v délce dvou týdnů, může být prodloužena podle osobnostních faktorů dítěte. Žádoucím výsledkem období je pak spokojené dítě, které zvládá pobyt v Mateřince bez velkých emocionálních výkyvů a uspokojivě zde rozvíjí své schopnosti  a dovednosti.

Adaptační období rozlišujeme podle následujících fází:

 • období orientace
 • období sebeprosazování
 • období zvláštních opatření
 • období ukončení adaptace

Adaptace je individuální proces, každé dítě si zvyká různou dobu. Pokud se ukáže, že dítě odloučení od rodičů nezvládá, vstup do institucionální výchovy mu neprospívá, společně        se s rodinou domlouváme na odložení docházky u nás o několik měsíců. Velkým přínosem pro nás je vyplnění dotazníku o dítěti ještě před jeho nástupem.

4  ORGANIZACE PROVOZU

Charakteristika třídy
V Mateřince dětské skupině se péče o děti uskutečňuje v jedné třídě, která je uzpůsobena věku dětí, potřebám a je každoročně upravována. Do třídy jsou umísťovány děti zpravidla v rozmezí od 2 - 6 let. Kapacita třídy může být navýšena do počtu 20 dětí o které se starají celkem tři pečující osoby, pedagog. S dětmi pracujeme dle věku, kdy na každou pečující osobu vychází 6 dětí. Nejmladší věková skupina pracuje v oddělené místnosti, která je pro toto věkové období zajištěna.

Z hlediska organizačních forem jsou zařazovány formy výuky frontální /práce se všemi dětmi, cvičení, ranní kruh/, skupinové / spontánní hra, práce v koutcích/, individuální.

Děti mají možnost volného výběru hry ve třídě i v herně, prostředí je podněcuje k vlastní aktivitě.

Přijímání dětí
Termín pro podání žádosti k umístění dítěte do Mateřinky dětské skupiny se stanovuje  v souladu se zápisy mateřských škol v naší obci, v období od 2. května - 16. května.

O přesném termínu je veřejnost informována prostřednictvím webu, městského tisku, plakátů, vývěsky Mateřinky ve městě, na budově Mateřinky. Ředitelka přijme žádost od rodičů a do 30 dnů rozhodne o přijetí či nepřijetí. Rozhoduje dle kritérií, podmínkou k přijetí je zaměstnání rodičů, doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Podrobněji řešeno na adrese www.materinka-dk.cz

Metody a formy uplatňované při výchově a vzdělávání

Metody práce jsme založili:

 • na přímých zážitcích dětí
 • na prožitkovém a kooperativním učení hrou, nápodoby
 • na vyváženosti spontánních a řízených aktivit, situační učení
 • na vyváženosti řízených činností v různě velkých skupinách nebo individuální
 • vycházíme z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat
 • experimentace, objevování
 • výlety, exkurze
 • práce s encyklopedií, knihami, časopisy, PC
 • komunitní kruh

Pedagogické zásady:

 • zásada cílevědomosti
 • zásada aktivity
 • zásada trvalosti
 • zásada jednotného působení
 • soustavnosti a systematičnosti
 • zásada emocionality
 • zásada přiměřenosti, věkových a individuálních zvláštností
 • zásada úcty ke každému člověku
 • zásada činnosti a tvořivé aktivity
 • zásada demokratického vztahu mezi dětmi a pedagogy
 • zásada vědeckosti
 • zásada uvědomělosti

 

5   VZDĚLÁVACÍ OBSAH

je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí :

 • Pohyb, sport, zdraví, cvičíme, mé tělo
  barva nebe, vzduchu, vody
 • Komunikace, řeč, jazyk       
  barva slunce, která ovlivňuje psychiku
 • Poznávání
  barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství
 • Umění
  barva slavnostní a slavnostního oblečení
 • Činnosti, dítě a svět
   barva přírody, stromů, trávy, ekologie

Celý rok plánujeme do 6 témat a následně do týdenních podtémat, které jsou součástí třídního plánu /TP/.

Každý týden se mají rodiče možnost seznámit s plánem týdne, co se děje v Mateřince, na webu i nástěnce v šatně. Podle věkového složení dětí se liší náročností a umožňují rozvoj každého dítěte ve všech oblastech, i když na jiných úrovních.

Vzdělávací plán v MATEŘINCE je koncipován tak, aby odpověděl na otázky dětí ve všech oblastech jeho života, rozvíjel tělesnou i duševní zdatnost,  podporoval zdraví, respektoval  potřeby, individuální zvláštnosti dětí , talent.

 

ZÁŘÍ ODEMYKÁ ŠKOLU, S EMILKOU A EMILEM, BUDEM SI HRÁT SPOLU.   

Charakteristika integrovaného bloku:

Nejdůležitějším prvkem tohoto integrovaného bloku je seznámení dětí s novým, neznámým prostředím. Seznámení s Mateřinkou, s novými kamarády, s učitelkami a zaměstnanci. Postupně děti nenásilně začleníme do kolektivu dětí a snažíme se o co nejlepší adaptaci a socializaci.

Důležitým momentem je zvládnout odloučení od rodičů. Následně zařadíme činnosti vy-cházející z kolektivního vnímání třídy, kolektivní hry, sebeobslužné činnosti a dovednosti. Vytvoříme si společná pravidla soužití ve třídě. Podtéma motivujeme maňáskovou hříčkou s Emilkou a Emílkem, kteří nás budou provázet celým školním rokem.

Důležité zásady

 • respektovat individuální potřeby dětí
 • dbát na samostatnost dětí při sebeobslužných činnostech
 • nabízet dětem příležitosti k pracovním úkonům
 • respektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti, strachu
 • vytvářet vhodnou atmosféru, klid, pohodu
 • rozvíjet vhodnou komunikaci s dětmi a mezi dětmi
 • dostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
 • laskavé, vlídné, vstřícné a přátelské prostředí
 • dostatečné oceňování úsilí, úspěchů, pochvala
 • respektování vzájemných sympatií u dětí a podporovat dětská přátelství
 • dostatečně kultivované a estetické prostředí, podnětné a upravené s nábytkem i hračkami
 • dát dítěti prostor pro ukončení hry, činnosti bez stresu a nervozity

Očekávané kompetence , k čemu děti postupně vedeme

 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony / postarat se o hračky uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce/
 • zvládnout sebeobsluhu - osobní hygienu, samostatnost při stolování, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, umět poprosit, požádat o hračku
 • vnímat všemi smysly, soustředit se na činnost a udržet pozornost, nepřebíhat od jedné hry, činnosti, ke druhé, uposlechnout pokyn
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů
 • uvědomovat si svou samostatnost
 • dětská přátelství
 • oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví, spravedlivě se dělit o hračky
 • uplatňovat základní společenské návyky - zdravit při příchodu, odchodu
 • zvládat zákl. pravidla chování na ulici při chůzi ve dvojicích, při přecházení vozovky, zaujmout děti zpěvem a hrou na hudební nástroj
 • poznat základní výtvarné vyjadřovací prostředky a materiály - pastel, temp. barva, modelína..
 • zvládat základní pohybové dovednosti - chůze, běh volně, ve skupině, vyhýbat se překážkám, chůze v nerovném terénu

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT                                                                               

Charakteristika integrovaného bloku:

Záměrem je seznámit děti s přicházejícím podzimem. Postupně si osvojíme charakteristické rysy podzimu, děti si osvojí základní i doplňkové barvy, práci s přírodním materiálem. Zařadíme kolektivní hry, sebeobslužné činnosti, pohybové hry, objevování i experimentování. Budeme vnímat přírodu jako celek, rozvineme svou představivost a fantazii, důraz klademe na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání.

Zaměříme se na zdraví, co zdraví prospívá, nezbytné návyky, jak se chránit. Význam životního prostředí na člověka.

Důležité zásady

 • dostatečný respekt k individ. potřebám dětí /potřeba spánku, odpočinku, osobního tempa, tepelné pohody, látkové výměny ../
 • dostatek řízených pohybových činností vedoucích k osvojení pohybových dovedností
 • dostatek příležitostí k pracovním úkonům
 • rozmanitá nabídka pohybových možností
 • dostatek příležitostí k řečovým projevům
 • dostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeném na vlastní zkušenosti
 • vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí, dostatek lásky a porozumění taktní komunikace, ohleduplnost a tolerance, citlivé vztahy a postoje okolí
 • dostatečná pozornost tomu, jak řeší své spory a konflikty s druhými dětmi
 • kladný mravní vzor okolí
 • dostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti, změně
 • dostatek příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte / spontánní i řízené/, silná motivace k nim
 • jednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, dodržování přijatých pravidel
 • pozor na časté vystupování pedagoga v roli soudce a zvýhodňování některých dětí ve skupině

Očekávané kompetence

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • chůze s orientací mezi překážkami, délky kroku, překračování překážek, vyhý-bání, přeskoky, krok poskočný, házet a chytat míč, zdolávání přírod. překážek
 • koordinovat lokomoci a další pohyby či polohy, sladit pohyb s hudbou
 • zacházet s grafickým materiálem, tužkami, barvami, model. hmotou, papírem…, jednoduchými hudebními nástroji
 • ovládat koordinaci ruky, těla, zacházet s předměty denní potřeby
 • rozlišovat, co prospívá zdraví /ovoce, zelenina/, pojmenovat je podle vzhledu, chuti
 • porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj
 • pomocí konkrétních předmětů a obrázků řešit problém, formulovat otázky, odpovídat, rytmizace říkadel
 • správná výslovnost hlásek - a, e, i, o, u
 • naučit se zpaměti krátký text, reprodukovat říkanky, písničky
 • zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, vyprávět příběh, pohádku
 • chápat základní číselné matemat. pojmy, číselná řada 1-6
 • při manipulaci s předměty označovat rozměry a tvary - velké, malé
 • chápat prostorové pojmy - vpravo, vlevo, uprostřed, mezi, pod, nad, vedle, první, poslední ….
 • uplatňovat své individ. potřeby, přání a práva s ohledem na druhého /obhajo-vat svůj názor, přijmout jiný, přijímat kompromisy, konflikt dohodou /
 • podřídit se názoru skupiny, přizpůsobit se společnému programu
 • navazovat kontakty s dospělými, překonat stud, adaptovat se na prostředí
 • zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s knihami
 • utvářet si představu, co je dobře, špatně, co se smí a nesmí
 • vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý, pestrý, různorodý - svět přírody /rostliny, živočichové, krajina, podnebí../, rozdíl mezi stromy, plody, keři
 • pochopit vtip a slovní hru ve veršovaném textu
 • základní pravidla chování na ulici
 • volně žijící zvířata - v lese a na poli, základní vlastnosti

 

VÁNOCE JSOU, VĚŘ MI, SKORO PŘEDE DVEŘMI

Charakteristika integrovaného bloku :

Hlavním cílem a prvkem tohoto bloku jsou lidové tradice spojené s předvánočním

a vánočním časem.  Vše se bude odvíjet z našich tradic vycházejících z české a moravské kultury. Východiskem k činnostem budou říkadla, pořekadla, české pohádky, verše o zimní přírodě, čertech, příchodu Mikuláše a anděla, adventním čase a samotných Vánoc. Využijeme předvánoční atmosféry k zamyšlení a rozhovorům o mezilidských vztazích.

Na závěr přijde i Ježíšek.

Důležité zásady

 • dostatečný respekt k individuálním potřebám
 • dostatek příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte
 • dobrý jazykový vzor
 • dostatek názornosti i prostoru pro rozvoj fantazie
 • dostatek podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování
 • dostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhými
 • dostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jejich estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění.

 

Očekávané kompetence

 • koordinovat lokomoci a další pohyby či polohy, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů / sluchově rozlišit zvuky a tóny,
 • zrakově rozlišovat tvary a předměty a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem /
 • ovládat koordinaci oka a ruky, zvládat jemnou motoriku / předměty denní potřeby, drobné pomůcky, grafický a výtvarný materiál - tužky, nůžky, barvy, modelína, hlína, rytm. nástroje /
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, postarat se o hračky, úklid po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce /
 • házení lehkými předměty určeným směrem, házení na cíl, do výšky
 • výstup po šikmé ploše, skluz, seskok, kotoul vpřed
 • naučit se zpaměti krátké texty, reprodukce říkanky, pohádky, písničky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, vyprávět příběh, pohádku
 • projevovat zájem o knížky a časopisy, naučit se nazpaměť krátké texty
 • sluchově vnímat hlásku na zač. slova
 • umět vyjádřit žádost či přání
 • pomocí dvou předmětů téhož druhu rozlišit velikost, chápat prostorové vztahy
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost, dokončit, co začalo
 • částečně se orientovat v čase
 • chápání časového sledu ročního období ve spojení s pozorováním změn v přírodě
 • osvojit si elementární poznatky o sobě, rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o soužití, zvycích a prací lidí
 • uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky
 • utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co ne, nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat si, neponižovat, neposmívat se
 • zacházet šetrně s hračkami, knihami
 • rozeznávat některé dět. hud. nástroje
 • reagovat na předehru, mezihru, dohru
 • rytmické cítění v říkadlových melodiích a písních
 • umět vyslechnout píseň či skladbu se zimní a vánoční tématikou
 • umět reagovat na změny tempa, rytmu a intenzity - zesilování, zeslabování, zrychlování, zpomalování, vyjadřování důrazu potleskem, podupy
 • pokusy s rychlením větviček
 • znalosti o struktuře rodiny, rodinných vztahů
 • znát a umět pojmenovat suroviny pro přípravu pokrmů
 • znalost o předmětech denní potřeby, pojmenovat je, typické vlastnosti

a účel / pokrmy, nápoje, nádobí ../

 

ZIMĚ VLÁDNE PROSINEC, LEDEN, ÚNOR ŠUP NA PEC…                                                                      

Charakteristika integrovaného bloku :

V zimním období rádi posloucháme pohádky a příběhy ze světa kouzel a fantazie. Budeme poslouchat pohádky na pokračování, rozvíjet řeč a vyjadřování dětí, tvořit a kombinovat různé materiály, seznamovat se se zimním obdobím, podporovat kamarádství, procvičovat prostorové vztahy, zpívat písničky o zimě, vytvářet taneční variace a poslouchat vážnou hudbu. Budeme překonávat překážky, využívat sněhové nadílky, zvyšovat fyzickou zdatnost, osvojovat si poznatky o lidových tradicích - Masopust.

Důležité zásady

 • dostatečný respekt k individ. potřebám dětí / potřebě spánku, odpočinku, osobního tempa, tepelné pohody/
 • dodržování režimu dne - zásady zdravého životního stylu
 • využívat vhodné prostory pro pohybové aktivity, vhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí / sezónní činnosti - na kopci, na ledě /
 • dostatek porozumění, ocenění úspěchů či úsilí
 • podporování zdravé soutěživosti
 • dostatek pozornosti věnované varování a ochraně před možným nebezpečím

Očekávané kompetence

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, umět se po- hybovat na sněhu, ledu, ve skupině dětí, základy bruslení, lyžování, jóga
 • krok poskočný
 • chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých
 • Umět popsat situaci /skutečnou, podle obrázku /, sledovat očima zleva doprava, rozlišovat a znát některá písmena a číslice
 • poznat napsané své jméno
 • chápat základní číselné a matematické pojmy / porovnávat, třídit a řadit, číselná řada 1-6, soubory předmětů podle urč. pravidla, poznávat více, méně…
 • poznávání a užívání synonym, významové kategorie
 • gramatická správnost tvarů podstatných jmen, slovesných tvarů
 • sluchově rozlišit hlásku na začátku i konci slova
 • znát typické vlastnosti práce dospělých
 • shody a rozdíly ZŠ a MATEŘINKY
 • pojmy dnes, včera, zítra
 • vlastnosti sněhu, ledu, určovat vlastnosti materiálů
 • dodržovat pravidla her a činností, jednat spravedlivě, hrát fair play

 

BŘEZEN, DUBEN,ZLATÝ MÁJ, ZJARA ROZKVETE NÁM KRAJ      

Charakteristika integrovaného bloku : 

Záměrem tohoto bloku je, aby si děti vytvořily základní představu o přírodě v souvislosti s jarem. Zapojit se při činnostech o péči o květiny, jejich zalévání, kypření půdy, otírání listů. Budeme si více všímat prostředí kolem nás, děti si budou uvědomovat, že i když jsou malý, můžeme pomoci s ochranou přírodních krás v jejich okolí.  Naučíme se zacházet s různým materiálem při zdobení vajíček, budeme hledat znaky jara. Pozorovat budeme květiny, keře, stromy - když všechno kvete, úloha včel.

Význam a struktura rodiny, citové vazby, uvědomění si rozdílů mezi mužem a ženou dospělým a dítětem, oslava Dne matek, Den Země.

Důležité zásady

 • vhodné oblečení při pohybových činnostech - tělovýchovné chvilky, cvičení  v tělocvičně ZŠ Schulzovy sady.
 • respektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností, znalost osobních zdravotních problémů
 • respektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte
 • dostatek příležitostí a prostoru k experimentování a k samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací
 • klademe důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování  a poznávání změn, vývoj, hlavní znaky jara
 • dostatek možností projevovat vlastní city, dojmy a prožitky a hovořit o nich
 • dostatečně psychosociálně ,,bezpečné´´ prostředí
 • nepřehlížet nežádoucí jednání mezi dětmi, řešit konflikty způsobem, které dítě vnímá jako spravedlivé
 • dostatek příležitostí k nápravě nesprávného chování
 • řídit se pravidly - PRAVIDLA SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ –
 • dostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, dostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
 • dostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
 • vyvarovat se autoritativního vedení
 • dostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte

Očekávané kompetence

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb, přizpůsobit se podle pokynu zachovávat správné držení těla
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • učit se nová slova a aktivně je používat, ptát se na slovo, kterým nerozumí
 • popsat situaci - skutečnou i podle obrázku
 • správná výslovnost, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • umět vytvořit jednoduchý rým
 • sluchově rozlišit hlásku na začátku i na konci slova
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech -konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických chápat elementární pojmy - teď, dnes, včera zítra, ráno, večer, léto, zima….
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení, zorganizovat hru, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, spoluvytvářet pohodu prostředí
 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů / vůně, chuť, hmat, zrak, sluch/
 • navazovat kontakty s dospělými, překonat stud, chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto je každý jiný
 • chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi
 • vyjednávat s dětmi i dospělými, dohodnout se na společném řešení
 • osvojení poznatků o sobě, rodině, o vývoji, o životě a činnostech člověka
 • chovat se slušně a zdvořile k dospělým i k dětem, vážit si jejich práce a úsilí
 • osvojit si elementární poznatky o životě a činnostech člověka, zvycích a prací lidí, o technických přístrojích se kterými se setkává dítě doma i ve svém okolí, jazykové, národnostní a rasové rozdílnosti

 

LÉTO VYŽENE NÁS VEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN                                                                           

Charakteristika integrovaného bloku:

Děti získají určité povědomí o jiných zemích naší planety a zjistí, že v každé zemi je to jiné. Seznámí se s různými dopravními prostředky, které můžeme k cestování využívat. Můžeme uspořádat cestu kolem světa, kde potkáme různé lidi, zvířata, ale vždy se zase rádi vracíme domů. Naší snahou bude probouzet zájem o jiné země, ale též si    uvědomovat své vlastenectví a kladné vztahy k naší zemi. Při svém putování narazíme určitě na spoustu problémů a úskalí, které se nám podaří společnými silami zdárně vyřešit. Uvědomění si, jak dobré je mít kamarády, že svět je rozmanitý a má svůj řád.

Oslavíme Den dětí - aktivní zapojení a radostný prožitek ze společné oslavy, pocit pohody, radosti a sounáležitosti se skupinou dětí, rodičů i zaměstnanců, podporujeme u dětí  sebevědomí a iniciativní jednání.

Posilujeme kolektivní cítění, sounáležitost se skupinou, vývoj dětských přátelství, poznávání přírody a ochrana životního prostředí, změny v letním období.

Důležité zásady:

 • dostatek elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji,          o zdraví i možnostech jeho ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí
 • dostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
 • dostatek příležitostí k poznávacím činnostem
 • jednoznačně formulovaná pravidla chování, dodržovat zákazy
 • dostatek pozornosti věnované varování a ochraně před možným nebezpečím
 • dostatek příležitostí vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu
 • neuzavírat se před existujícími problémy a aktuálního dění
 • pozor na předávání hotových poznatků
 • vhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí
 • vhodné oblečení při pohybových činnostech, při pobytu venku

Očekávané kompetence

 • házení jednoruč vrchním obloukem do dálky, na cíl, po odrazu od země
 • kotoul vpřed, kotoul na zvýšené podložce
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu
 • vést rozhovor, umět naslouchat a sledovat řečníka, ptát se / neskákat do řeči /
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný / jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí /
 • pojmenovat a znát účel dopravních prostředků
 • chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí/soucit, radost, náklonnost/, snažit se ovládat své afektivní chování
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování
 • uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi / zdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn/
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých technik a dovedností
 • uvědomit si, co je nebezpečné, odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout /se zvířaty, s nebezpečnými látkami, přírodní a povětrnostní jevy…/

 

6   HODNOCENÍ, EVALUACE

U nově příchozích dětí probíhá adaptace, jehož účinnost je ve spolupráci s rodiči vyhodnocována a přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Pokroky dětí pravidelně vyhodnocujeme, denně slovním hodnocením, mimořádnou pozornost věnujeme dětem v posledním roce před zahájením školní docházky. Dětem vytváříme portfolio, které, obsahuje vstupní dotazník, rozvoj grafomotoriky, pracovní listy, popř. doporučení PPP, výstupy z logopedické depistáže, výstupy z pedagogické diagnostiky .

Ze strany ředitelky Mateřinky dětské skupiny probíhá kontrolní činnost dle Plánu kontrolní činnosti, s kterým jsou všichni zaměstnanci seznámeny na začátku školního roku formou pedagogické rady.

7  PREVENTIVNÍ PROGRAM

Do programu zařazujeme témata o hygieně, výživě, o škodlivosti kouření a pití alkoholu, tabáku a jiných drog. Snažíme se, aby děti pochopily základní pojem zdraví, chápání nemocí, jak se můžeme preventivně chránit před úrazy.  V oblasti enviromentální rozšiřujeme u dětí sociální cítění, vedeme je k ochraně životního prostředí. Jsme zapojeny v projektu MRKVIČKA, středisko enviromentální výchovy střediska SEVER, Horní Maršov.

Seznamujeme děti s místem a okolím, kde žijeme. Využíváme projekty informačního centra našeho města. Vedeme děti k tomu, aby se přizpůsobily prostředí, v němž žijí, aby se postupně učily hodnotit, co je správné, užitečné.

Zapojením do projektu „Se Sokolem do života"" rozvíjíme u dětí základní pohybové dovednosti, přirozené cvičení, obratnost, rychlost, postřeh, zvyšujeme fyzickou zdatnost u dětí.

Jsme zapojeny v projektu „Celé Česko čte dětem“, neboli předčtenářská gramotnost, což je období, než se dítě naučí číst a psát. Předškolní období je nejdůležitějším obdobím v životě dítěte, kdy se kromě jiných dovedností utváří vztah ke čtení a vzdělávání. V Mateřince podporujeme děti v dovednostech vedoucích k nácviku čtení, práci s knihou, rozvíjíme grafomotoriku, sluchovou a zrakovou diferenciaci, fantazii, myšlení, řeč, komunikační dovednosti, procvičujeme paměť, pozornost, porozumění textu. Úzce spolupracujeme s knihovnou, základní školou – „Děti čtou dětem“.

 

8   Nadstandardní aktivity

V MATEŘINCE probíhá široká nabídka zájmových aktivit pro děti i jejich rodiče,   v menších skupinách, v dopoledních i odpoledních hodinách. Cílem těchto činností           je intenzivní rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a pracovních dovedností, rozvoj představivosti a fantazie, seznamování s cizím jazykem, angličtinou, jóga, logopedie, plavecký výcvik, keramika, lyžařský kurz, bruslení.

Velkou výhodou je pro nás samotné umístění MATEŘINKY v centru našeho města. Máme tak možnost využívat všech nabídek z okolí, spolupracovat se všemi okolními organizacemi Městská knihovna, Muzeum, stadion, Hankův dům, Základní škola Schulzovy sady, hřiště, tělocvična, park, Umělecká škola, kino…

 

9  ZÁVĚREM                                                                                                         

Každý měsíc v roce je něčím charakteristický a zajímavý. Je na každém z nás, co si z té části roku vybereme.

Moc bych si přála, aby děti navštěvovaly MATEŘINKU rády, aby se stále byla místem, kde se pořád něco děje, kde hra, zážitek, zajímavá činnost dominuje nad dokonalým vybavením. Při práci s malými dětmi je potřeba respektovat potřebu pohybu a činnosti. Vždyť při pestrých a zajímavých činnostech si děti málokdy vzpomenou na stýskání či jiné smutky.

Naší snahou je, aby si děti odnášely domů jen samé hezké zážitky a poznatky, aby si dny prožité v MATEŘINCE nadlouho zapamatovaly.

Není podstatné stihnout všechno v jednom roce!! Není podstatné stihnout v životě všechno, ale mělo by se stihnout v životě také žít.

 

PLÁN PODTÉMAT

/ mohou se podle aktuálních nabídek akcí měnit, přizpůsobovat podmínkám, počasí apod./

ZÁŘÍ ODEMYKÁ ŠKOLU, S EMILKOU A EMILEM, BUDEM SI HRÁT SPOLU.

 • Až půjdeš do školky, vem si sebou bačkorky.
 • Dobrý den, spolu si tu pohrajem.
 • Spolu jsme se potkali, ruce jsme si podali.
 • Ale, ale, copak je to? To už venku není léto?
 • Když se dáme dohromady, tak nám bude dobře tady.

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT

 • Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře.
 • Podzim už je tady, ráno studí brady.
 • Vitamínku, vitamíne, vylez, mi o tobě víme.
 • Lítají nám venku draci, mrakům, ptákům pro legraci.
 • V tichém lese se jen šeptá, tam se nikdo na nic neptá.
 • Javor, bříza, dub, košík plný hub.
 • Neotálej, všeho nech, hračky rostou na stromech.
 • Podzim už má na kahánku…
 • Pošlete tu zprávu dál, že už přijel bílý král, Martin jede na koni, všichni se mu pokloní.

VÁNOCE JSOU VĚŘ MI, SKORO PŘEDE DVEŘMI

 • Už je konec podzimu, těšíme se na zimu.
 • Vstávej, vstávej, ratata, ADVENT ťuká na vrata.
 • Zima už nám začíná, čerti lezou z komína.
 • Za okny spadla vločka a zvonek cinká, Ježíšek zavřel očka a tiše spinká.

ZIMĚ VLÁDNE PROSINEC, LEDEN, ÚNOR ŠUP NA PEC

 • Na tři krále o krok dále.
 • Vezmem čapku třesky, plesky i v zimě nám bude hezky.
 • My se zimy nebojíme, skáčeme a dovádíme.
 • Zima číhá ratata, nastydnete mrňata…
 • Na maškarním reji, všichni se tu smějí.

BŘEZEN, DUBEN, ZLATÝ MÁJ, Z JARA ROZKVETE NÁM KRAJ

 • Huš, huš, huš, uteč zimo už …
 • Morenu pryč neseme, už ji tady nechceme.
 • Letí, letí, křídly mává, jaká bude jeho zpráva?
 • My už všichni tralala, startujeme do jara.
 • Zasadím tě semínko, pohladím tě malinko.
 • Něco ťuklo, vejce puklo a vajíčka do košíčka sem.
 • Kdo to pípá, mňouká, štěká?
 • Knížka se maluje, knížka se píše, za naší pohádkou půjdeme tiše.
 • Všechno zvládnu, na vše přijdu, těším se na 1. třídu.
 • Čáry, máry, ratata, ať jsou z tebe košťata.
 • Všude dobře, doma nejlépe.
 • Auto řídí máma, loď má kapitána.

LÉTO VYŽENE NÁS VEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN

 • Kdo chce, jede, kdo chce letí, zkusíme to také děti, tenisky na nohy, na záda batohy.
 • Okolo sluníčka se točí, ta z něho nespustí oči.
 • Ale, ale, čímpak je to, u nás zima, jinde léto?
 • Já jsem Češka, ty jsi Čech, divoký jak pytel blech.

Čas, jak voda rychle plyne, že rosteme dobře víme.

TOP