VNITŘNÍ ŘÁD PRO STRAVOVÁNÍ 

LEGIONÁŘSKÁ 561, DVŮR KRÁLOVÉ N/L

Vnitřní pravidla jsou vydána v souladu s §30 odst. Zákona č.561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.107/2005, o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Spolek péče o rodinu zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců dětské skupiny Mateřinky dětské skupiny, Legionářská 561, Dvůr Králové n/L
 2. Stravování – odebírání obědů je zajišťováno prostřednictvím smluvního vztahu se ZŠ Schulzovy sady, na základě Smlouvy č.13/17/ŠJ  o poskytování stravovacích služeb, dle ustanovení § 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v době uzavření jídelny Gastro Fiedor Dvůr Králové nad Labem

Obědy jsou dováženy v termo-jídelních obalech v čase oběda. Při převozu je sledována teplota dovážené stravy vzhledem k požadavkům tzv. kritických bodů.

 1. Stravování se řídí výživovými normami,   připravují se dvě doplňková jídla – dopolední a odpolední svačina. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. V letních měsících si děti nosí láhev s pitím i na pobyt venku. Celodenní stravování je přizpůsobeno věkové struktuře dětí. Aktuální jídelníček obsahuje seznam alergenů a je pravidelně vyvěšován na nástěnce v šatně a ne webu Mateřinky.
 2. Při přijetí dítěte do předškolního zařízení Mateřinky dětské skupiny stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Děti se mohou stravovat z vlastních donesených jídel, která jsou uchovávána podle hygienických norem.
 3. V případě onemocnění si zákonný zástupce může odebrat přihlášený oběd domů do vlastních nádob v době od 11.30 – 12.00 hod. Na další dny je nutné stravování odhlásit a to vždy den předem. Po omluvené nepřítomnosti je opět nutné dítě na stravování přihlásit nejpozději do 8.00 hod.
 4. Práva zákonných zástupců :
 • vznášet podněty a připomínky ke stravování u ředitelky Mateřinky
 1. Povinnosti dětí :
 • dodržovat pravidla kulturního chování
 • respektovat pokyny učitelek
 1. Práva dětí :
 • na poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy
 • na respektování individuálního tempa při jídle
 • na rozhodování o množství zkonzumovaného jídla (je nepřístupné děti do jídla nutit)
 1. Výdej jídel :
 • dopolední svačina   8 30 –   8.45 hod.
 • oběd v rozmezí       11. 30 – 12.00 hod.
 • odpolední svačina  14. 00 -  14.30 hod.
 1. Cena stravování :  zálohově
 • dopolední svačina -   15,-
 • oběd                            60,-
 • odpolední svačina    15,-
 1. Za bezpečnost dětí v době stravování odpovídají učitelky a pečující osoby, Děti jsou řádně poučeny o bezpečnosti používání dětských příborů.
 2. V případě, že má dítě zdravotní indikaci k dietnímu způsobu stravování, je možné na základě vyjádření praktického lékaře  pro děti a dorost, který dítě registruje podávání též stravy připravované v rodině dítěte. Individuální způsob stravování by neměl narušovat provoz stravovacího zařízení.
 3. Úplata za stravování se hradí vždy zálohově na měsíc dopředu do 20. dne v měsíci, ve výši 1.200,-Kč + školné dle docházky dítěte v DS / v hotovosti nebo převodem na účet/.  Vyúčtování probíhá čtvrtletně. Podrobněji uvedeno ve Smlouvě a Provozním řádu.

Tento vnitřní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce a zaměstnance . Nabývá účinnosti dne 1. 3. 2023

Vydala a zpracovala ředitelka  Mateřinky  Staňková Ivana

01.02.2023

TOP