PRAVIDLA ZÁPISU DO MATEŘINKY DĚTSKÉ SKUPINY Dvůr Králové nad Labem
na školní rok  2024/25

         14. května 2024 od 14.00 - 16.00 hod.                                

Zápis se řídí těmito zásadami:
Žadatel /zákonný zástupce/ si vyplní, přinese uvedené dokumenty :

 • Žádost o přijetí

 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte

 • Evidenční list dítěte

 • DOKLAD NA TRH PRÁCE

Všechny dokumenty jsou ke stažení na internetových stránkách www.materinka-dk.cz v oddíle Dokumenty ke stažení na konci stránky.
Žadatel dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami a kritérii přijetí do Mateřinky pro školní rok 2024/25 a uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně bere na vědomí skutečnost, že uvedením nepravdivých údajů se vystavuje riziku nepřijetí dítěte do Mateřinky.
Po odevzdání vyplněné a podepsané Žádosti včetně příloh, bude žadateli sděleno registrační číslo a spolu s  datem přijetí žádosti zaznamenáno na Žádost. Vyplněné žádosti přijímáme na uvedené adrese Legionářská 561, v prostorách MATEŘINKY, ovšem po telefonické dohodě, celoročně,
nebo na adrese provozovatele Mateřinky – Borovičky 2992, Dvůr Králové n/L, Staňková Ivana

Podrobné informace Vám sdělíme i na tel. č. 736 458 063.

Řádně vyplněné a podepsané žádosti  budou posouzeny na základě Kritérií pro přijetí dětí pro  šk.rok 2024/25, která jsou ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení, výsledky budou anonymně dle registračních čísel zveřejněny  na  webových stránkách www.materinka-dk.cz  nejpozději do konce května 2024

V případě, že na základě posouzených žádostí dle kritérií pro přijetí dítěte nebudou obsazena všechna místa pro obsazení celodenní docházkou 5 dní v týdnu, budou dále žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty, nabídnuty zbývající volné kapacity pro pravidelnou docházku nebo křížové umístění – kde je možné umístění na dopolední či odpolední docházku. Obdobně je postupováno i v případě, že některý z žadatelů u dítěte, které bylo přijato, nakonec neprojeví zájem o umístění dítěte, nebo pokud v průběhu školního roku některé z přijatých dětí ukončí docházku.
Žadateli, jehož dítě bylo na základě výše uvedeného postupu přijato /pro pravidelnou či nepravidelnou docházku/, bude ke kontrole zaslán závazný návrh smlouvy. Po odsouhlasení textu smlouvy bude rodič vyzván k uzavření Smlouvy o poskytování služby nejpozději do 30. 6. 2024. V případě, že žadatel neposkytne součinnost dle tohoto bodu, může být jeho Žádost o přijetí dítěte vyřazena.

Kritéria pro přijímání dětí do předškolního zařízení
Dětské skupiny  MATEŘINKA, Dvůr Králové nad Labem
ve školním roce  2024/25

Cílem předškolního zařízení je sladit pracovní a rodinný život, umožnit zákonnému zástupci dítěte návrat do pracovního procesu. Alternativní výchovná a vzdělávací péče o děti s využitím Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, individuální přístup.

Podmínky pro přijetí :

 1. Zákonnému zástupci dítěte umožní přijetí do MATEŘINKY návrat do zaměstnání, usnadní sladění pracovního i rodinného života.
  Zákonný zástupce je veden na Úřadu práce.
  Zákonný zástupce je studující.
 2. Trvalé bydliště Dvůr Králové nad Labem
 3. Datum přijetí žádosti o umístění.
 4. Mateřinku navštěvuje sourozenec.
 5. Pravidelná celodenní docházka 
 6. Pravidelná polodenní docházka / křížové umístění/.
 7. Nepravidelná docházka.

Děti jsou přijímány pouze do naplnění kapacity. V případě uvolnění místa bude nabídnuto dalšímu zájemci podle pořadí, které vyplynulo z realizovaného výběrového řízení.   Přihlášeným dětem, které již budou MATEŘINKU navštěvovat v daném školním roce, se na další školní rok prodlužuje smlouva formou Dodatku ke smlouvě.

Nepřijetí dítěte :   Dítě nebude přijato, pokud jde o dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučil   lékař.  Dítě, které se nepodrobilo pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Důvodem pro nepřijetí je uvedení nepravdivých údajů.

Veškeré potřebné dokumenty najdete ke stažení  zde

TOP