Provozní řád Mateřinka dětská skupina
Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem, 544 01   

I.  Účelem tohoto dokumentu je popsat provoz Mateřinky dětské skupiny, zřízenou Spolkem péče  o rodinu ve Dvoře Králové nad Labem k  1. 3. 2022, na základě zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející    z vyhlášky č.247/2014 Sb., ve spojení s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí                                                                                                                                          I.Základní údaje  

Název zařízení Mateřinka dětská skupina                                          Dvůr Králové nad Labem
Adresa zařízení Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem,         544 01
Zřizovatel, provozovatel Spolek péče o rodinu

 

 

 

 

 

zastoupený Ivanou Staňkovou, stat.zástupce

Sídlo Borovičky 2992, Dvůr Králové nad Labem
IČO 057 08 770
Bankovní účet 4751741369/0800
Typ zařízení Veřejná dětská skupina s celodenní péčí
Číslo telefonu zařízení +420 736 458 063
E-mail materinka- dk@seznam.cz
Webové stránky zařízení www.materinka-dk.cz
Datová schránka X55aajh
Ředitelka Ivana Staňková
Další pečující osoby  3
Kapacita zařízení 20 dětí /od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky/
Počet místností 4 / herna, třída, kuchyňka, ložnice/ + chodby, šatna + sociální zařízení + úklidová místnost, sprchový kout
Provozní doba Po – Pá     7.00 – 16.30 hod.
Zahájení provozu 1. 9. 2017

 

Mateřinka dětská skupina je určena dětem, jejichž rodičům umístění dítěte  pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Tzn., že minimálně jeden rodič jako zákonný zástupce, a nebo opatrovník, je zaměstnán/ studuje/ podniká/ je veden na Úřadu práce a intenzivně práci shání. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte v MATEŘINCE dětské skupině.

 1. Dítě může navštěvovat MATEŘINKU dětskou skupinu celodenně /min. 5 hodin/, nebo ve zkrácené době. Za plně obsazené kapacitní místo 5 hodin denně náleží poskytovateli celý normativ státního příspěvku, který vychází ze školských normativů na neinvestiční výdaje v soukromé mateřské škole. Za místo obsazené 3-5 hodin denně náleží polovina normativu státního příspěvku. Může být tedy místo obsazené dvěma dětmi.
 2. Konkrétní rozsah využívání služby je dále upraven ve Smlouvě o poskytování služby péče o dítě, uzavřené mezi rodičem a provozovatelem služby.
 3. Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo letních prázdnin, jiné nepředvídatelné a havarijní situace. O každém eventuálním dočasném omezení provozu je rodič informován pokud možno co nejrychleji.  V případě plánovaného uzavření v době letních prázdnin, vánočních svátků – minimálně 2 měsíce předem.
 4. Personál tvoří pracovníci s odbornou způsobilostí.
 5. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku i mimo prostory MATEŘINKY je personál proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany /BOZP a PO/.
 6. Ve všech prostorách i přilehlých prostorách platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a návykových láte                                                                II.Cena za pobyt dítěte

          Podrobnosti a podmínky jsou řešeny ve Smlouvě.

    III. Přijetí dítěte do MATEŘINKY

Žadatel /zákonný zástupce/   vyplní a odevzdá formulář

  • Žádost o přijetí
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte / příloha č.1/
  • Evidenční list dítěte /příloha č.2/
  • Doklad o vazbě na trh práce

                     dokumenty jsou ke stažení na internetových stránkách www.materinka-dk.cz

Zároveň předloží k nahlédnutí rodný list dítěte pro ověření jeho věku a občanský průkaz žadatele /zákonného zástupce/. Doporučujeme, aby se žadatel dostavil  i se zapisovaným dítětem v předem  domluveném termínu . Termín zápisu  je vyhlášen vždy v předstihu formou webových stránek www.materinka-dk.cz, facebook.com/Mateřinka-Dvůr-Králové-nad-Labem, vývěska ve městě, nástěnka v šatně, místní tisk novin, zpravidla v měsíci dubnu - květnu příslušného roku.

Žadatel dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami a kritérii přijetí do Mateřinky  dětské skupiny pro školní rok a uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně bere na vědomí skutečnost, že uvedením nepravdivých údajů se vystavuje riziku nepřijetí dítěte do Mateřinky.

Po odevzdání vyplněné a podepsané Žádosti včetně příloh, bude žadateli sděleno  registrační číslo a spolu s  datem přijetí žádosti zaznamenáno na Žádost.  Řádně vyplněné a podepsané žádosti  budou posouzeny na základě Kritérií pro přijetí dětí a rodiče jsou informováni písemně na adresu bydliště, emailem.

Výsledky budou anonymně dle registračních čísel zveřejněny  na  webových  stránkách. Nepřijaté Žádosti budou vyrozuměny  písemnou formou. V případě, že na základě posouzených žádostí dle kritérií pro přijetí dítěte nebudou obsazena všechna místa pro obsazení celodenní docházkou 5 dní v týdnu, budou dále žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty, nabídnuty zbývající volné kapacity pro pravidelnou docházku nebo  křížové umístění – kde je možné umístění na dopolední či odpolední docházku. Obdobně je postupováno i v případě, že některý z žadatelů u dítěte, které bylo přijato, nakonec neprojeví zájem o umístění dítěte, nebo pokud v průběhu školního roku některé z přijatých dětí ukončí docházku.

Žadatel, jehož dítě bylo na základě výše uvedené postupu přijato / pro pravidelnou či nepravidelnou docházku/, bude seznámen se závaznou Smlouvou mezi poskytovatelem  a zákonným zástupcem dítěte, Po odsouhlasení textu Smlouvy bude vyzván k uzavření Smlouvy nejpozději do 30.6. V případě, že žadatel neposkytne součinnost dle tohoto bodu, může být jeho žádost o přijetí zrušena. V případě volných míst probíhá zápis po celý školní rok /vždy vyhlášením/.

Kritéria k přijetí

a/ Zákonnému zástupci či opatrovníkovi umožní přijetí návrat do zaměstnání, usnadní

sladění pracovního a rodinného života, OSVČ

 • Zákonný zástupce je veden na ÚP
 • Zákonný zástupce je studující

b/ datum přijetí žádosti

c/ / mateřinku dětskou skupinu navštěvuje sourozenec

d/ pravidelná celodenní docházka

e/ pravidelná polodenní docházka /křížové umístění/

f/ nepravidelná docházka 

IV.Stravování

 1. Dětem je poskytováno celodenní stravování, které je zajišťováno prostřednictvím smluvního partnera poskytovatele, ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem , firmou Gastro Fiedor, Dvůr Králové nad Labem. Celodenní stravování je přizpůsobeno věkové struktuře dětí. Aktuální jídelníček obsahuje seznam alergenů a je pravidelně vyvěšen na nástěnce v šatně a dostupný na webu MATEŘINKY dětské skupiny.
 2. Celodenní strava zahrnuje 3 jídla – dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu. Děti se podle možností zapojují do prostírání, úklidu nádobí, příprav svačinek. Dětem se vštěpují podle věku základní společenské a hygienické návyky během jídla. Děti mladšího věku jsou dokrmovány pečující osobou. Vše je řízeno individuálními potřebami dětí. Obědy jsou převáženy v termo – jídelních boxech v čase oběda.       Při převozu je sledována teplota dovážené stravy vzhledem k požadavkům tzv. kritických bodů. Součástí výdejny jsou lednice s mrazícím boxem, mikrovlnná trouba, elektrický sporák, myčka nádobí, varná konvice. Přípravné místo je opatřeno dřezem. Použité nádobí se dekontaminuje v myčce na nádobí.

Výdej jídel – dopolední svačina – 8.00 -  8. 45 hod.

Oběd  11.30 –12.00 hod.

Odpolední svačina – 14.00 – 14.30 hod.

  3. Zákonný zástupce může dohodnout i jinou formu stravování, kdy bude zajišťovat stravu sám – donesením stravy v nádobách tomu určených, označených. Potraviny budou skladovány v místech tomu určených podle hygien. pravidel, poskytovatel dítěti poskytne stravu v souladu s požadavky hygienické  praxe stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin a v souladu s právními předpisy upravujícími činnost epidemiologicky závažné. U dětí mladších   1 roku zajišťuje stravu vždy rodič.                             4. V případě zjištění potravinových alergií, kdy má dítě zdravotní indikaci k dietnímu způsobu stravování  je možné na základě vyjádření praktického lékaře, který dítě registruje, umožnit podávání stravy, nesmí však narušit provoz stravování. Poskytovatel není povinen dietní režim zajistit.                                                                                                                                                        5. Stravování se řídí vyhláškou č.137/2004Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, č.107/2005 Sb., o školním stravování, Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.852/2004 o hygieně potravin, č.178/2002 obecné zásady a požadavky potravinového práva. Pro děti do třetích narozenin upravuje výživové normy vyhláška č.350/2021 Sb. Stravování se řídí výživovými normami na jejichž základě je sestavován jídelníček a Zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.                                                                                                               6. Po dobu pobytu dítěte je zajištěn dostatečný pitný režim s ohledem na věk dětí a klimatické podmínky. – dětem je celý den k dispozici voda, bylinkové čaje, ovocné šťávy, minerální vody v termosech, obsluhu provádějí děti samostatně pod dohledem. Využívány jsou i láhve s brčkem, které mají děti označené. V letních měsících si děti nosí lahev s pitím ven.                  7  První den neomluvené nepřítomnosti dítěte je možno si oběd vyzvednout v době od 11.15- 11.45 hod. po dobu výdeje obědů V MATEŘINCE . Ručíme za kvalitu stravy jen do doby výdeje rodičům. Odhlášení či přihlášení  stravování je nutné do 13.00hod. předešlého dne na telef. č. 736 458 063.                                                                                                                             8. Společně s dětmi se stravují i pečující osoby, učitelky.                                                                                                                                                                                                                                   9. Zbytky potravin jsou denně odváženy, smluvně zajištěno s jídelnou ZŠ Schulzovy sady.                                                                                                                                                                      10. Provoz výdejny stravování – od 7.30 – 14.30 hod.

V. Způsob nakládání s prádlem

 1. Výměna prádla, lůžkovin se provádí 1x za 21 dnů, výměna ručníků 1 x za týden.

Výměna pyžam – odnáší si děti domů – 1 x za týden. V případě znečištění se vše vyměňuje ihned. Za tímto účelem mají rodiče ve skříňkách pro děti dostatečné množství místa pro náhradního oblečení. Praní prádla zajišťuje externí dodavatel, svoz prádla vždy 1x za 14 dní. Pro převoz jsou používány igelitové obaly na jedno použití. V případě znečištění náhlého /úniku moči…apod./ se využívá pračka v prostorách umývárny dospělých, aby nedocházelo ke kontaminaci okolí                                                                                                                                     VI. Ozdravná opatření, otužování

 1. Pravidelné větrání, 4 čističky vzduchu, regulace teploty při vytápění, klimatizace, vzdušná lázeň při cvičení, předplavecký výcvik v krytém bazénu, lyžařský kurz Mladé Buky, bruslení, přiměřené oblékání ve spolupráci s rodiči, pravidelná cvičení i v tělocvičně ZŠ, dětská turistika, pravidelná dechová cvičení i jako součást jazykových cvičení, prvky dětské jógy, pravidelný a dostatečný pobyt venku, dostatek pohybových aktivit, využití sportovního hřiště ZŠ Schulzovy sady, park, vycházky, výlety, v zimě hry na sněhu. Průměrná výsledná teplota v místnosti : optimálně    + 22°C, /teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19°C/, maximální + 26°C, kontrola nástěnným teploměrem, regulace klimatizací.  Na oknech jsou namontovány žaluzie na regulaci slunečního záření.
 2. Lékárnička a kniha úrazů na třídě, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních je dle potřeby řešeno v souladu s Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 37 014/2005-25
 3. Výchova ke zdravému životnímu stylu – aktivity probíhají během celého roku, vlastními programy, projekty na podporu zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních, způsobem a formou zařazením do výchovného procesu /denní režim, životospráva, škodlivost požívání alkoholu  a kouření, prospěšnost sportovních aktivit, důležitost pozitivních mezilidských vztahů, schopnost tolerance a pomoci druhým../

VII. Režimové požadavky

 1. Režim dne a denní program respektuje individuální potřeby jednotlivých dětí. Spontánní hra je hlavním výchovným a vzdělávacím prostředkem. Činnosti řízené pedagogem prolínají celým dnem v krátkých časových úsecích, převládá skupinová práce před frontální. Celoročně jsou zařazovány polodenní výlety do blízkého okolí nebo s využitím autobusové dopravy i do vzdálenějšího okolí.

Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřená nízká nebo vysoká teplota.

Sledování televize, práce dětí na PC jsou zařazována okrajově, trvání v jednom sledu 15 min./den, pro obohacení vzdělávacích tematických celků

 1. Denní režim
7,00  – 8.30 hod. volná hra dětí didakticky zacílená, pohybové aktivity, zájmové činnosti – spontánní, individuální, skupinové činnosti

8.30 – 9.00 hod.

 

 

 

hygiena, příprava na svačinu, svačina

 

9.00– 9.30 hod. dopolední, didakticky zacílené individuální a skupinové  činnosti
9.30 – 11.30 hod.

 

 

příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11.30 – 12.00 hod. příprava na oběd, hygiena, oběd

 

 

 

 

12.15 – 14.00 hod                                příprava na odpočinek, hygiena, individuální odpočinek
14.00 – 14.30 hod. hygiena, příprava na svačinu, svačina
14.30 – 16.30 hod. volná hra, pohybové aktivity, opakovací chvilky

 

Pohybové aktivity – děti mají k dispozici k volnému výběru sportovní náčiní /míčky, míče, obruče, švihadla, masážní terapeutický chodníček, kuželky, chůdy, šátky…/

Řízené pohybové činnosti probíhají denně v čase od 8.15 – 9.30 hod., zařazují se lokomoční cvičení, zdravotní a protahovací cviky, relaxační chvilky, pohybové hry, cvičení na nářadí i s náčiním, prvky jógy.

Při pobytu venku mají děti dostatek pohybu na dětském hřišti v parku, na hřišti ZŠ Schulzovy sady, v průběhu tematických vycházek, využíváním tělocvičny ZŠ Schulzovy sady, při výuce plavání, lyžování a bruslení, při pravidelných výletech do lesa.

Péče o pískoviště – je pravidelně prováděna kontrola čistoty pískoviště, je kryté, údržba kypřením, v létě zavlažováním, jednou za 2 roky vyměněn.

Odpočinek – je respektována individuální potřeba spánku, jsou zařazovány klidové činnosti pro děti s nižší potřebou spánku. Ke spánku se používají lehátka, která se rozkládají.

U dětí mladších tří let je přizpůsoben režim individuálním potřebám dítěte, zohledňuje jejich věkové a fyziologické potřeby. Věcné vybavení je v souladu s hygienickými požadavky na hračky a výrobky pro děti stanovené vyhláškou č.84/2001Sb. v platném znění. Hygienické zařízení je vybaveno nočníky, přebalovacím pultem, krytým nášlapným košem na použité pleny.

Uvedený režim dne je orientační a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí. Výchovná činnost probíhá dle Plánu výchovy a péče „S Emilkou a Emilem objedeme svět – vrátíme se zpět“. Program je zpřístupněn rodičům, mohou se do dění v MATEŘINCE zapojovat.

 1. Do MATEŘINKY dětské skupiny může být přijato pouze zdravé dítě, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce / kašel, průjem, zánět očí apod./. Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě nepřijmout, v případě sporné situace může rodič doložit posouzení aktuálního zdravotního stavu dítěte lékařským posudkem.
 2. V případě nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem po skončení provozní doby postupuje poskytovatel následujícím způsobem - telefonicky se snaží dovolat zákonným zástupcům či pověřené osobě a to i opakovaně. Pokud se podaří zákonného zástupce či pověřenou osobu kontaktovat, domluví se na místě i čase předání dítěte tak, že je možné předat dítě i jiné osobě, kterého zákonný zástupce určí po domluvě telefonicky. V případě, že se opakovaně nepodaří telefonicky kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, anebo že zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba při telefonickém kontaktu sdělí, že zákonný zástupce ani jím pověřená osoba nemůže dítě v přiměřené době z dětské skupiny vyzvednout, kontaktuje pedagogický pracovník za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jehož obvodu se dětská skupina Mateřinka nachází. O kontaktování zástupce obecního úřadu pořídí pedagogický pracovník záznam.

             Pokud se nepodaří kontaktovat OSPOD, kontaktujeme Policii ČR.

 1. Do MATEŘINKY je zakázáno vnášet zvířata, věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí. Ve vyhrazených prostorách je možné ponechat po dobu přítomnosti dítěte jeho kočárek.
 2. Režim úklidu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 x denně
 • Setřením všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, kliky, koberec vysavačem
 • Vynesením odpadků
 • Omytí a dezinfekce wc, umyvadel, rukojetí splachovadel

1 x týdně

 • Omytí a dezinfekce omyvatelných ploch, stěn, obkladů, dveří, nábytek v šatnách, botníky, židličky, přepážky ručníků

3 x ročně   / srpen, listopad, březen/

 • Umytí oken, včetně rámů, svítidel, praní koberců, celkový úklid všech prostor

1 x za 3 roky – malování, v případě potřeby častěji

Pravidelná údržba klimatizace, čističek vzduchu dle návodu dodavatele. Hračky a didaktické pomůcky jsou udržovány v čistotě, jsou pravidelně omývány.

 1. Dítě potřebuje : přezůvky s pevnou patou / ne pantofle a crocsy/, pyžamo, převlečení na pobyt venku, náhradní převlečení včetně spodního prádla, kartáček na zuby, pastu, tekuté mýdlo, toaletní papír, pláštěnku, holínky, papírové kapesníky, pleny, pokud je dítě potřebuje – řádně označené + vlhčené ubrousky. Doporučujeme mít v MATEŘINCE batůžek. Při návštěvě tělocvičny – cvičební úbor. V létě pokrývku hlavy + opalovací krém.

 VIII. Práva dětí a rodičů

 1. Právo na důstojné chování a jednání                                                                                                                                                                                                                                                           a Dítě má právo na to, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, nepoužíváme proto žádné neuctivé ani degradující projevy v přístupu k dítěti.                                                                                                                                                                                                                                                                                             b) Při provozu  jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte, je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte, nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
 2. Právo na ochranu před diskriminací   Dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou zneužívání; všechny dětí mají stejná práva; každé dítě je respektováno jako jedinečná osobnost; neděláme rozdíly mezi dětmi v rase, barvě pleti, přesvědčení, víře apod.
 3. Právo na individuální přístup  . Dítě má právo být respektováno jako jedinečná osobnost s vlastními potřebami. Zajišťujeme poskytování péče o dítě  v souladu s předem sjednanými individuálními požadavky, pokud jsou v souladu s pravidly služby
 4. Právo na ochranu osobních údajů a dat                                                                                                                                                                                                                                                      a) celý personál  jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se dětí a jejich rodičů; veškerá dokumentace vedená personálem je zabezpečena proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osobou.                                                                                                                                                                                                                                    b) Veškeré poskytnuté údaje rodičem budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s GDPR , budou použity výhradně pro potřeby Mateřinky dětské skupiny, zpracovávané zpracovatelem – ředitelkou Mateřinky. Podrobněji – Souhlas se zpracováním osobních údajů zákonným zástupcem dítěte.
 5. Další práva rodičů                                                                                                                                                                                                                                                                                               a) Rodič má právo si stěžovat na kvalitu poskytované služby. Veškeré podněty, připomínky a stížnosti jsou v rámci poskytované služby  vnímány jako zdroj informací k dalšímu rozvoji a zkvalitňování služby.                                                                                                                                                                                                                                                                   b)Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné aspekty/problémy svého dítěte s pečujícími osobami. K tomu jsou vyhrazeny ze strany provozovatele konzultační hodiny, kde si rodič vyhradí datum a čas návštěvy / 2x do roka/, v případě si vyhradí i jiný termín, který mu vyhovuje předem po domluvě.                                                                                                     c) Rodič má právo vyjadřovat se k podstatným rozhodnutím týkajícím se záležitostí vzdělávání dítěte                                                                                                                                           d) Rodič má právo přispívat svými nápady, připomínkami a náměty k obohacení výchovného programu Mateřinky dětské skupiny                                                                                        e) Rodič má právo na informace.                                                                                                                                                                                                                                                                IX. Základní povinnosti a práva poskytovatele MATEŘINKY dětské skupiny                                                                                                Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost a dbát na ochranu osobních a citlivých údajů dětí i jejich rodičů využívajících službu.                                                                          - .Před zahájením poskytování služby uzavírá s rodičem písemnou Smlouvu.                                                                                                                                                                               Poskytovatel vede předepsanou evidenci dětí .                                                                                                                                                                                                                              Poskytovatel zpracovává a zajišťuje dodržování Plánu výchovy a péče, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte a zpřístupňuje je v prostorách, v nichž je služba péče o dítě  poskytována.                                                                                                                         Poskytovatel se zavazuje zabývat se všemi stížnostmi, které se týkají poskytované služby v Mateřince dětské skupině.                                                                                                           Pečující osoby a další personál nepoužívá vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový    a mravní vývoj.                                                                                                                                                                            K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř i mimo prostory dětské skupiny je personál  proškolen v oblasti BOZP , PO a  kurzu první pomoci pro dětský věk.                                   Provozovatel je pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti  s poskytováním služeb v Mateřince dětské skupině.                                                                Poskytovatel požaduje po rodičích za poskytnuté služby sjednanou úhradu /školkovné + zálohu stravování/ a dodržování Provozního řádu – podrobně řešeno ve Smlouvě s rodiči   X.Ukončení umístění dítěte v MATEŘINCE                                                                                                                                                            1. K zániku Smlouvy dochází v případě ukončení pracovního poměru/přerušení či ukončení podnikatelské činnosti/přerušení či ukončení studia/ukončení evidence na Úřadu práce , Smlouva končí ke dni ukončení/přerušení uvedených činností.                                                                                                                                                                                                2. Provozovatel DS může Smlouvu vypovědět v případě, že rodič neuhradí řádně poskytované služby, nebo opakovaně neplní další své povinnosti podle Smlouvy a Provozního řádu. Provozovatel doručí rodiči písemné upozornění, v němž mu sdělí lhůtu pro nápravu povinností, s nimiž je v prodlení; nedojde-li k nápravě, považuje se uvedená lhůta za výpovědní dobu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             3. Výpověď platná okamžikem předání či doručení písemné výpovědi rodiči je možná v případě                                                                                                                                                       a) dítě není schopno se v prostředí DS přizpůsobit /je agresívní vůči ostatním dětem, institucionální péče dítěti neprospívá/                                                                                                   b) specifické potřeby dítěte přesahují možnosti provozovatele//např. dítě je chronicky nemocné a je zdrojem nákazy pro ostatní děti; rodiče dítěte vyžadují služby přesahující rámec možností DS/,                                                                                                                                                                                                                                                                                        c) závažného porušení Pravidel provozu ze strany rodiče /rodič opakovaně bez omluvy nevyzvedne dítě do konce provozní doby; agresivní, vulgární chování rodiče vůči personálu či jiným dětem; opakované jednání rodiče pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek/.                                                                                                                                                              4. Smlouva zaniká rovněž písemnou dohodou provozovatele a rodičů.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Těmito Pravidly provozu služby dětské skupiny nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů
 3. Provozovatel je oprávněn Provozní řád jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům.
 4. Aktuální znění těchto pravidel provozu je zveřejněno v prostorách dětské skupiny  a dálkově dostupné na webových stránkách www.materinka-dk.cz
 5. Pravidla Provozního řádu jsou platná a účinná od 1. 3. 2022
 6. Tímto se ruší Provozní řád z 1. 9. 2017 se všemi jeho dodatky

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne  28. 2. 2022       Ivana Staňková, ředitelka

TOP