PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V MIKROJESLÍCH MATEŘINKA

"S  EMÍLKEM OBJEDEME SVĚT - VRÁTÍME SE ZPĚT"

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
Ve výchově a péči vycházíme i z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání /RVP PV/, PRO NEJMLADŠÍ VĚKOVOU SKUPINU. V Mateřince mikrojeslích poskytujeme péči a výchovu dětem v atmosféře klidu, pohody a důvěry. Děti jsou podporovány ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci, k respektu k sobě a druhým.  Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Hlavní cíle :
1. rozvíjení dítěte a jeho učení a poznávání
2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Metody práce jsme založili:
- na přímých zážitcích dětí

- na prožitkovém a kooperativním učení hrou, nápodoby - je založeno na citovém prožívání a osobních zkušenostech, zasahuje celou osobnost toho, kdo se učí, podporuje dětskou zvídavost, klade důraz na spolupráci místo soupeření a soutěžení

- vycházíme z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat

 

PRAVIDLA SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ
1. Ve třídě, v šatně, na chodbách chodíme pomalu, neběháme, abychom neublížili sobě a ostatním dětem.
2. Spory řešíme domluvou, přátelskou dohodou. Jsme kamarádi.
3. Vážíme si práce druhých, neničíme kamarádovi hru ani práci.
4. Ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme, abychom se nerušili navzájem, šetřili zdraví sobě i ostatním dětem.
5. Nebereme si nic, co nám nepatří.
6. Pomáháme si navzájem, mladším dětem.
7. Chráníme přírodu a vše živé.

CÍLE NAŠÍ VÝCHOVNÉ PRÁCE
Zajistit dětem pocit bezpečí, uspokojovat jejich potřeby. Vytvářet motivující podnětné prostředí a přátelskou atmosféru. Umožňovat dětem učení na základě prožitku a vlastní zkušenosti. Rozvíjet pohybové, estetické a komunikační dovednosti dětí. Utvářet kladný vztah k přírodě a místu, kde žijeme.

V naší práci zohledňujeme psychomotorický vývoj dětí, respektujeme vývojová specifika dětí, ve spolupráci s rodiči probíhá postupná adaptace. Dětem je dle jejich potřeb zajišťován individuální přístup v oblasti stravování, osobní hygieny i při výchovných činnostech. Dětem vytváříme hlavně dostatečný prostor pro volnou hru a pohybovou aktivitu.

" DĚTSTVÍ JE ZÁKLAD ČLOVĚKA" Sigmund Freud

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE
je uspořádán do pěti  oblastí :
1.Pohyb, sport, zdraví, cvičíme, mé tělo barva nebe, vzduchu, vody
2. Komunikace, řeč, jazyk barva slunce, která ovlivňuje psychiku
3. Poznávání barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství
4. Umění barva slavnostní a slavnostního oblečení
5. Činnosti, dítě a svět barva přírody, stromů, trávy, ekologie

VÝCHOVNÉ OBLASTI
jsme rozdělili do měsíčních témat a následně do týdenních podtémat, které jsou součástí Třídního  plánu /TP/. Každý týden se mají rodiče možnost seznámit s plánem týdne, co se děje v MATEŘINCE - na webu i nástěnce v šatně.

Plán témat na školní rok

1. ZÁŘÍ ODEMYKÁ ŠKOLU, S EMILKOU A EMILEM, BUDEM SI HRÁT SPOLU.
2. ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT
3. VÁNOCE JSOU VĚŘ MI, SKORO PŘEDE DVEŘMI
4. ZIMĚ VLÁDNE PROSINEC, LEDEN, ÚNOR ŠUP NA PEC
5. BŘEZEN, DUBEN, ZLATÝ MÁJ, Z JARA ROZKVETE NÁM KRAJ
6. LÉTO VYŽENE NÁS VEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN 

 1. ZÁŘÍ ODEMYKÁ ŠKOLU, S EMILKOU A EMILEM, BUDEM SI HRÁT SPOLU.

Charakteristika integrovaného bloku :
Nejdůležitějším prvkem tohoto integrovaného bloku je seznámení dětí s novým, neznámým prostředím. Seznámení s Mateřinkou, s novými kamarády, s učitelkami a zaměstnanci. Postupně děti nenásilně začleníme do kolektivu dětí a snažíme se o co nejlepší adaptaci a socializaci. Důležitým momentem je zvládnout odloučení od rodičů. Následně zařadíme činnosti vycházející z kolektivního vnímání třídy, kolektivní hry, sebeobslužné činnosti a dovednosti. Vytvoříme si společná pravidla soužití ve třídě. Podtéma motivujeme maňáskovou hříčkou s Emílkem, který nás budou provázet celým školním rokem.

Důležité zásady
- respektovat individuální potřeby dětí
- dbát na samostatnost dětí při sebeobslužných činnostech
- nabízet dětem příležitosti k pracovním úkonům
- respektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti, strachu
- vytvářet vhodnou atmosféru, klid, pohodu
- rozvíjet vhodnou komunikaci s dětmi a mezi dětmi
- dostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
- laskavé, vlídné, vstřícné a přátelské prostředí
- dostatečné oceňování úsilí, úspěchů, pochvala
- respektování vzájemných sympatií u dětí a podporovat dětská přátelství
- dostatečně kultivované a estetické prostředí, podnětné a upravené s nábytkem i hračkami
- dát dítěti prostor pro ukončení hry, činnosti bez stresu a nervozity

 

2.  ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT
Charakteristika integrovaného bloku :
Záměrem je seznámit děti s přicházejícím podzimem. Postupně si osvojíme charakteristické rysy podzimu, děti si osvojí základní barvy, práci s přírodním materiálem. Zařadíme kolektivní hry, sebeobslužné činnosti, pohybové hry, objevování i experimentování. Budeme vnímat přírodu jako celek, rozvineme svou představivost a fantazii, důraz klademe na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání. Zaměříme se na zdraví, co zdraví prospívá, nezbytné návyky, jak se chránit. Význam životního prostředí na člověka.
Důležité zásady
- dostatečný respekt k individ.potřebám dětí /potřeba spánku, odpočinku, osobního tempa, tepelné pohody, látkové výměny ../
- dostatek řízených pohybových činností vedoucích k osvojení pohybových dovedností
- dostatek příležitostí k pracovním úkonům
- rozmanitá nabídka pohybových možností
- dostatek příležitostí k řečovým projevům
- dostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeném na vlastní zkušenosti
- vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí, dostatek lásky a porozumění taktní komunikace, ohleduplnost a tolerance, citlivé vztahy a postoje okolí
- dostatečná pozornost tomu, jak řeší své spory a konflikty s druhými dětmi
- kladný mravní vzor okolí
- dostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti, změně
- dostatek příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte / spontánní i řízené/, silná motivace k nim
- jednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, dodržování přijatých pravidel
- pozor na časté vystupování pedagoga v roli soudce a zvýhodňování některých dětí ve skupině.

 

3.VÁNOCE JSOU, VĚŘ MI, SKORO PŘEDE DVEŘMI
Charakteristika integrovaného bloku :
Hlavním cílem a prvkem tohoto bloku jsou lidové tradice spojené s předvánočním a vánočním časem. Vše se bude odvíjet z našich tradic vycházejících z české a moravské kultury. Východiskem k činnostem budou říkadla, pořekadla, české pohádky, verše o zimní přírodě, čertech, příchodu Mikuláše a anděla, adventním čase a samotných Vánoc. Využijeme předvánoční atmosféry k zamyšlení a rozhovorům o mezilidských vztazích. Na závěr přijde i Ježíšek.
Důležité zásady
- dostatečný respekt k individuálním potřebám
- dostatek příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte, dobrý jazykový vzor
- dostatek názornosti i prostoru pro rozvoj fantazie
- dostatek podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování
- dostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jejich estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění.

4.ZIMĚ VLÁDNE PROSINEC, LEDEN, ÚNOR ŠUP NA PEC…
Charakteristika integrovaného bloku :
V zimním období rádi posloucháme pohádky  Budeme poslouchat krátké pohádky, rozvíjet řeč a vyjadřování dětí, tvořit a kombinovat různé materiály, seznamovat se s zimním obdobím, podporovat kamarádství, procvičovat prostorové vztahy, zpívat písničky o zimě, vytvářet taneční variace a poslouchat  hudbu. Budeme překonávat překážky, využívat sněhové nadílky, zvyšovat fyzickou zdatnost, osvojovat si poznatky o lidových tradicích - Masopust.

5. BŘEZEN, DUBEN,ZLATÝ MÁJ, ZJARA ROZKVETE NÁM KRAJ
Charakteristika integrovaného bloku :
Záměrem tohoto bloku je, aby si děti vytvořily základní představu o přírodě v souvislosti s jarem. Zapojit se při činnostech o péči o květiny, jejich zalévání, kypření půdy, otírání listů. Budeme si více všímat prostředí
kolem nás, děti si budou uvědomovat, že i když jsou malý, můžeme pomoci s ochranou přírodních krás v jejich okolí. Naučíme se zacházet s různým materiálem při zdobení vajíček, budeme hledat znaky jara. Pozorovat budeme květiny, keře, stromy - když všechno kvete, úloha včel. Význam a struktura rodiny, citové vazby,
uvědomění si rozdílů mezi mužem a ženou, dospělým a dítětem oslava Dne matek, Den Země.
Důležité zásady
- vhodné oblečení při pohybových činnostech - tělovýchovné chvilky, cvičení v tělocvičně ZŠ Schulzovy sady.
- respektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností, znalost osobních zdravotních problémů
- respektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte
- dostatek příležitostí a prostoru k experimentování a k samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací
- klademe důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání změn, vývoj, hlavní znaky jara
- dostatek možností projevovat vlastní city, dojmy a prožitky a hovořit o nich
- dostatečně psychosociálně ,,bezpečné´´ prostředí
- nepřehlížet nežádoucí jednání mezi dětmi, řešit konflikty způsobem, které dítě vnímá jako spravedlivé
- dostatek příležitostí k nápravě nesprávného chování, práce s chybou
- řídit se pravidly - PRAVIDLA SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ
- dostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, dostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
- dostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
- vyvarovat se autoritativního vedení
- dostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte.

 

6. LÉTO VYŽENE NÁS VEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
Charakteristika integrovaného bloku :
Seznámí se s různými dopravními prostředky, které můžeme k cestování využívat. Můžeme uspořádat cestu kolem světa, kde potkáme různé lidi, zvířata, ale vždy se zase rádi vracíme domů. Naší snahou bude probouzet zájem o jiné země, ale též si uvědomovat své vlastenectví a kladné vztahy k naší zemi. Při svém putování narazíme určitě na spoustu problémů a úskalí, které se nám podaří společnými silami zdárně vyřešit. Uvědomění si, jak dobré je mít kamarády, že svět je rozmanitý a má svůj řád. Oslavíme Den dětí - aktivní zapojení a radostný prožitek ze společné oslavy, pocit pohody, radosti a sounáležitosti se skupinou dětí, rodičů i zaměstnanců, podporujeme u dětí sebevědomí a iniciativní jednání. Posilujeme kolektivní cítění, sounáležitost se skupinou, vývoj dětských přátelství, poznávání přírody a ochrana životního prostředí, změny v letním období.

PLÁN PODTÉMAT
/ mohou se podle aktuálních nabídek akcí měnit, přizpůsobovat podmínkám, počasí apod./ Každé podtéma plánujeme na týden, podle zájmu dětí i déle.

ZÁŘÍ ODEMYKÁ ŠKOLU,
S EMILKOU A EMILEM, BUDEM SI HRÁT SPOLU.

Dobrý den, spolu si tu pohrajem.                                                                                                                                  Spolu jsme se potkali, ruce jsme si podali.
Když se dáme dohromady, tak nám bude dobře tady.

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT
Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře.
Podzim už je tady, ráno studí brady.
Vitamínku, vitamíne, vylez, my o tobě víme.
Lítají nám venku draci, mrakům, ptákům pro legraci.
V tichém lese se jen šeptá, tam se nikdo na nic neptá.
Javor, bříza, dub, košík plný hub.
Neotálej, všeho nech, hračky rostou na stromech.

VÁNOCE JSOU VĚŘ MI, SKORO PŘEDE DVEŘMI
Už je konec podzimu, těšíme se na zimu.
Zima už nám začíná, čerti lezou z komína.
Za okny spadla vločka a zvonek cinká,
Ježíšek zavřel očka a tiše spinká.

ZIMĚ VLÁDNE PROSINEC, LEDEN, ÚNOR ŠUP NA PEC
Vezmem čapku třesky, plesky i v zimě nám bude hezky.
My se zimy nebojíme, skáčeme a dovádíme.
Zima číhá ratata, nastydnete mrňata…
Na maškarním reji, všichni se tu smějí.

BŘEZEN, DUBEN, ZLATÝ MÁJ,
Z JARA ROZKVETE NÁM KRAJ

Huš, huš, huš, uteč zimo už …
Letí, letí, křídly mává, jaká bude jeho zpráva?
My už všichni tralala, startujeme do jara.
Zasadím tě semínko, pohladím tě malinko.
Něco ťuklo, vejce puklo - a vajíčka do košíčka sem.
Kdo to pípá, mňouká, štěká ?
Knížka se maluje, knížka se píše,
za naší pohádkou půjdeme tiše.
Všude dobře - doma nejlépe.

LÉTO VYŽENE NÁS VEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
Kdo chce, jede, kdo chce letí, zkusíme to také děti,
tenisky na nohy, na záda batohy.
Čas jak voda rychle plyne, že rosteme dobře víme

DOBRÁ PARTA DĚTÍ I DOSPĚLÝCH JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ

ZÁVĚREM
Každý měsíc v roce je něčím charakteristický a zajímavý. Je na každém z nás, co si z té části roku vybereme. Moc bych si přála, aby děti navštěvovaly MIKROJESLE MATEŘINKU rády, aby se staly  místem, kde se pořád něco děje, kde hra, zážitek, zajímavá činnost dominuje. Při práci s malými dětmi je potřeba respektovat potřebu pohybu a činnosti. Vždyť při pestrých a zajímavých činnostech si děti málokdy vzpomenou na stýskání či jiné smutky. Naší snahou je, aby si děti odnášely domů jen samé hezké zážitky.

TOP