PLÁN VÝCHOVY A PÉČE

"S EMILKOU A EMILEM OBJEDEME SVĚT - VRÁTÍME SE ZPĚT"

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání /RVP PV/. RVP PV vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání předškolních dětí. Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Hlavní cíle :
1. rozvíjení dítěte a jeho učení a poznávání
2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Snažíme se, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a které ho v budoucnu čekají.

Metody práce jsme založili:
- na přímých zážitcích dětí
- na prožitkovém a kooperativním učení hrou, nápodoby
- na vyváženosti spontánních a řízených aktivit, situační učení
- na vyváženosti řízených činností v různě velkých skupinách nebo individuálně
- vycházíme z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat

PRAVIDLA SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ
1. Ve třídě, v šatně, na chodbách chodíme pomalu, neběháme, abychom neublížili sobě a ostatním dětem.
2. Spory řešíme domluvou, přátelskou dohodou. Jsme kamarádi.
3. Vážíme si práce druhých, neničíme kamarádovi hru ani práci.
4. Umíme vyhrávat ale i prohrávat, nepovyšujeme se, ani neponižujeme
5. Ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme, abychom se nerušili navzájem, šetřili zdraví sobě i ostatním dětem.
6. Nemluvíme hrubě.
7. Nebereme si nic, co nám nepatří.
Co není naše je cizí, brát cizí věci je krádež.
8. Pomáháme si navzájem, mladším dětem.
9. Pokud sami na něco nestačíme, umíme požádat o pomoc.
10. Chráníme přírodu a vše živé.

CÍLE NAŠÍ VÝCHOVNÉ PRÁCE
Zajistit dětem pocit bezpečí, uspokojovat jejich potřeby. Vytvářet motivující podnětné prostředí a přátelskou atmosféru. Umožňovat dětem učení na základě prožitku a vlastní zkušenosti. Pěstovat zdravé sebevědomí. Rozvíjet pohybové, estetické a komunikační dovednosti dětí. Utvářet kladný vztah k přírodě a místu, kde žijeme.

" DĚTSTVÍ JE ZÁKLAD ČLOVĚKA" Sigmund Freud

V MATEŘINCE probíhá nabídka zájmových aktivit pro děti předšk. věku. Cílem těchto činností je intenzivní rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a pracovních dovedností, rozvoj představivosti, fantazie a správné výslovnosti, seznamujeme děti s cizím jazykem v menších skupinkách dle zájmů dětí a jejich rodičů. Uvědomujeme si, že předškolní období má stěžejní roli v utváření základních předpokladů pro budoucí učení, paměť, inteligenci a pozornost. Využíváme v naší práci, ve spolupráci s Mensou ČR, program podporující intelektuální schopnosti, rozvoj koordinace pohybů a motoriky. Důraz klademe na logopedickou prevenci.

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE
je uspořádán do pěti  oblastí :
1.Pohyb, sport, zdraví, cvičíme, mé tělo barva nebe, vzduchu, vody
2. Komunikace, řeč, jazyk barva slunce, která ovlivňuje psychiku
3. Poznávání barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství
4. Umění barva slavnostní a slavnostního oblečení
5. Činnosti, dítě a svět barva přírody, stromů, trávy, ekologie

VÝCHOVNÉ OBLASTI
jsme rozdělili do 6 měsíčních témat a následně do týdenních podtémat, které jsou součástí Třídního  plánu /TP/. Každý týden se mají rodiče možnost seznámit s plánem týdne, co se děje v MATEŘINCE - na webu i nástěnce v šatně.

1. ZÁŘÍ ODEMYKÁ ŠKOLU, S EMILKOU A EMILEM, BUDEM SI HRÁT SPOLU.
2. ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT
3. VÁNOCE JSOU VĚŘ MI, SKORO PŘEDE DVEŘMI
4. ZIMĚ VLÁDNE PROSINEC, LEDEN, ÚNOR ŠUP NA PEC
5. BŘEZEN, DUBEN, ZLATÝ MÁJ, Z JARA ROZKVETE NÁM KRAJ
6. LÉTO VYŽENE NÁS VEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN 

 1. ZÁŘÍ ODEMYKÁ ŠKOLU, S EMILKOU A EMILEM, BUDEM SI HRÁT SPOLU.

Charakteristika integrovaného bloku :
Nejdůležitějším prvkem tohoto integrovaného bloku je seznámení dětí s novým, neznámým prostředím. Seznámení s Mateřinkou, s novými kamarády, s učitelkami a zaměstnanci. Postupně děti nenásilně začleníme do kolektivu dětí a snažíme se o co nejlepší adaptaci a socializaci. Důležitým momentem je zvládnout odloučení od rodičů. Následně zařadíme činnosti vycházející z kolektivního vnímání třídy, kolektivní hry, sebeobslužné činnosti a dovednosti. Vytvoříme si společná pravidla soužití ve třídě. Podtéma motivujeme maňáskovou hříčkou s Emilkou a Emilem, kteří nás budou provázet celým školním rokem.

Důležité zásady
- respektovat individuální potřeby dětí
- dbát na samostatnost dětí při sebeobslužných činnostech
- nabízet dětem příležitosti k pracovním úkonům
- respektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti, strachu
- vytvářet vhodnou atmosféru, klid, pohodu
- rozvíjet vhodnou komunikaci s dětmi a mezi dětmi
- dostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
- laskavé, vlídné, vstřícné a přátelské prostředí
- dostatečné oceňování úsilí, úspěchů, pochvala
- respektování vzájemných sympatií u dětí a podporovat dětská přátelství
- dostatečně kultivované a estetické prostředí, podnětné a upravené s nábytkem i hračkami
- dát dítěti prostor pro ukončení hry, činnosti bez stresu a nervozity

Očekávané kompetence / čeho chceme u starších dětí dosáhnout/
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony / postarat se o hračky,
- uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce/
- zvládnout sebeobsluhu
- osobní hygienu, samostatnost při stolování, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, umět poprosit, požádat o hračku
- vnímat všemi smysly, soustředit se na činnost a udržet pozornost, nepřebíhat od jedné hry, činnosti, ke druhé, uposlechnout pokyn
- odloučit se na určitou dobu od rodičů
- uvědomovat si svou samostatnost
- dětská přátelství
- oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví, spravedlivě se dělit o hračky
- uplatňovat základní společenské návyky - zdravit při příchodu, odchodu
- zvládat základní  pravidla chování na ulici při chůzi ve dvojicích, při přecházení vozovky, zaujmout děti zpěvem a hrou na hud.nástroj
- poznat zákl. výtvarné vyjadřovací prostředky a materiály - pastel, temp.barva, modelína
- zvládat základní pohyb.dovednosti - chůze, běh volně, ve skupině, vyhýbat se překážkám, chůze v nerovném terénu

2.  ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT
Charakteristika integrovaného bloku :
Záměrem je seznámit děti s přicházejícím podzimem. Postupně si osvojíme charakteristické rysy podzimu, děti si osvojí základní i doplňkové barvy, práci s přírodním materiálem. Zařadíme kolektivní hry, sebeobslužné činnosti, pohybové hry, objevování i experimentování. Budeme vnímat přírodu jako celek, rozvineme svou představivost a fantazii, důraz klademe na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání. Zaměříme se na zdraví, co zdraví prospívá, nezbytné návyky, jak se chránit. Význam životního prostředí na člověka.
Důležité zásady
- dostatečný respekt k individ.potřebám dětí /potřeba spánku, odpočinku, osobního tempa, tepelné pohody, látkové výměny ../
- dostatek řízených pohybových činností vedoucích k osvojení pohybových dovedností
- dostatek příležitostí k pracovním úkonům
- rozmanitá nabídka pohybových možností
- dostatek příležitostí k řečovým projevům
- dostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeném na vlastní zkušenosti
- vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí, dostatek lásky a porozumění taktní komunikace, ohleduplnost a tolerance, citlivé vztahy a postoje okolí
- dostatečná pozornost tomu, jak řeší své spory a konflikty s druhými dětmi
- kladný mravní vzor okolí
- dostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti, změně
- dostatek příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte / spontánní i řízené/, silná motivace k nim
- jednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, dodržování přijatých pravidel
- pozor na časté vystupování pedagoga v roli soudce a zvýhodňování některých dětí ve skupině.

Očekávané kompetence
- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
- chůze s orientací mezi překážkami, délky kroku, překračování překážek, vyhýbání, přeskoky, krok poskočný, házet a chytat míč, zdolávání přírod.překážek
- koordinovat lokomoci a další pohyby či polohy, sladit pohyb s hudbou
- zacházet s grafickým materiálem, tužkami, barvami, model.hmotou, papírem… jednoduchými hud.n.
- ovládat koordinaci ruky ruky - těla, zacházet s předměty denní potřeby
- rozlišovat, co prospívá zdraví /ovoce,zelenina/, pojmenovat je podle vzhledu chuti
- porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj
- pomocí konkrétních předmětů a obrázků řešit problém, formulovat otázky,
- odpovídat, rytmizace říkadel
- správná výslovnost hlásek - a,e,i,o,u
- naučit se zpaměti krátký text, reprodukovat říkanky, písničky
- zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, vyprávět příběh, pohádku
- chápat základní číselné matem.pojmy, číselná řada 1-6
- při manipulaci s předměty označovat rozměry a tvary - velké, malé
- chápat prostorové pojmy - vpravo, vlevo, uprostřed, mezi, pod, nad, vedle, první, poslední ….
- uplatňovat své individ.potřeby, přání a práva s ohledem na druhého /obhajovat svůj názor, přijmout jiný, přijímat kompromisy, konflikt dohodou / podřídit se názoru skupiny, přizpůsobit se společnému programu
- navazovat kontakty s dospělými, překonat stud, adaptovat se na prostředí
- zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s knihami
- utvářet si představu, co je dobře, špatně, co se smí a nesmí
- vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý, pestrý, různorodý - svět přírody /rostliny,živočichové, krajina, podnebí../, rozdíl mezi stromy, plody, keři
- pochopit vtip a slovní hru ve veršovaném textu
- základní pravidla chování na ulici
- volně žijící zvířata - v lese a na poli, základní vlastnosti

3.VÁNOCE JSOU, VĚŘ MI, SKORO PŘEDE DVEŘMI
Charakteristika integrovaného bloku :
Hlavním cílem a prvkem tohoto bloku jsou lidové tradice spojené s předvánočním a vánočním časem. Vše se bude odvíjet z našich tradic vycházejících z české a moravské kultury. Východiskem k činnostem budou říkadla, pořekadla, české pohádky, verše o zimní přírodě, čertech, příchodu Mikuláše a anděla, adventním čase a samotných Vánoc. Využijeme předvánoční atmosféry k zamyšlení a rozhovorům o mezilidských vztazích. Na závěr přijde i Ježíšek.
Důležité zásady
- dostatečný respekt k individuálním potřebám
- dostatek příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte dobrý jazykový vzor
- dostatek názornosti i prostoru pro rozvoj fantazie
- dostatek podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování
- dostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhými
- dostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jejich estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění.
Očekávané kompetence
- koordinovat lokomoci a další pohyby či polohy, sladit pohyb s rytmem a hudbou
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů / sluchově rozlišit zvuky a tóny,
- zrakově rozlišovat tvary a předměty a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem /
- ovládat koordinaci oka a ruky, zvládat jemnou motoriku / předměty denní potřeby, drobné pomůcky, grafický a výtvarný materiál - tužky,nůžky,barvy, modelína,hlína, rytm.nástroje /
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - postarat se o hračky, úklid po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce /
- házení lehkými předměty určeným směrem, házení na cíl, do výšky výstup po šikmé ploše, skluz, seskok, kotoul vpřed
- naučit se zpaměti krátké texty - reprodukce říkanky, pohádky, písničky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, vyprávět příběh, pohádku
- projevovat zájem o knížky a časopisy, naučit se nazpaměť krátké texty
- sluchově vnímat hlásku na zač.slova
- umět vyjádřit žádost či přání
- pomocí dvou předmětů téhož druhu rozlišit velikost, chápat prostorové vztahy
- vyjádřit souhlas i nesouhlas, vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost, dokončit co začalo
- částečně se orientovat v čase
- chápání časového sledu roč.období ve spojení s pozorováním změn v přírodě
- osvojit si elementární poznatky o sobě, rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o soužití, zvycích a prací lidí
- uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky
- utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co ne - nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat si, neponižovat ,neposmívat se
- zacházet šetrně s hračkami, knihami
- rozeznávat některé dět.hud.nástroje
- reagovat na předehru, mezihru, dohru
- rytmické cítění v říkadlových melodiích a písních
- umět vyslechnout píseň či skladbu se zimní a vánoční tématikou
- umět reagovat na změny tempa, rytmu a intenzity - zesilování, zeslabování, zrychlování, zpomalování, vyjadřování důrazu potleskem, podupy
- pokusy s rychlením větviček
- znalosti o struktuře rodiny, rodinných vztahů
- znát a umět pojmenovat suroviny pro přípravu pokrmů
- znalost o předmětech denní potřeby, pojmenovat je, typické vlastnosti a účel
/ pokrmy, nápoje, nádobí../

4.ZIMĚ VLÁDNE PROSINEC, LEDEN, ÚNOR ŠUP NA PEC…
Charakteristika integrovaného bloku :
V zimním období rádi posloucháme pohádky a příběhy ze světa kouzel a fantazie. Budeme poslouchat pohádky na pokračování, rozvíjet řeč a vyjadřování dětí, tvořit a kombinovat různé materiály, seznamovat se s zimním obdobím, podporovat kamarádství, procvičovat prostorové vztahy, zpívat písničky o zimě, vytvářet taneční variace a poslouchat vážnou hudbu. Budeme překonávat překážky, využívat sněhové nadílky, zvyšovat fyzickou zdatnost, osvojovat si poznatky o lidových tradicích - Masopust.
Důležité zásady
- dostatečný respekt k individ.potřebám dětí / potřebě spánku, odpočinku, osobního tempa, tepelné pohody/
- dodržování režimu dne - zásady zdravého životního stylu
- využívat vhodné prostory pro pohybové aktivity, vhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí / sezónní činnosti - na kopci, na ledě /
- dostatek porozumění, ocenění úspěchů či úsilí
- podporování zdravé soutěživosti
- dostatek pozornosti věnované varování a ochraně před možným nebezpečím
Očekávané kompetence
- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, umět se pohybovat na sněhu, ledu, ve skupině dětí, základy bruslení, lyžování, jóga
- krok poskočný
- chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých
- Umět popsat situaci /skutečnou, podle obrázku /, sledovat očima zleva doprava, rozlišovat a znát některá písmena a číslice
- poznat napsané své jméno
- chápat základní číselné a matematické pojmy / porovnávat, třídit a řadit, číselná řada 1-6, soubory předmětů podle určeného pravidla, poznávat více, méně…
- poznávání a užívání synonym, významové kategorie
- gramatická správnost tvarů podstatných jmen, slovesných tvarů
- sluchově rozlišit hlásku na začátku i konci slova
- znát typické vlastnosti práce dospělých
- shody a rozdíly ZŠ a MATEŘINKY
- pojmy dnes, včera, zítra
- vlastnosti sněhu,ledu, určovat vlastnosti materiálů
- dodržovat pravidla her a činností, jednat spravedlivě, hrát fair

5. BŘEZEN, DUBEN,ZLATÝ MÁJ, ZJARA ROZKVETE NÁM KRAJ
Charakteristika integrovaného bloku :
Záměrem tohoto bloku je, aby si děti vytvořily základní představu o přírodě v souvislosti s jarem. Zapojit se při činnostech o péči o květiny, jejich zalévání, kypření půdy, otírání listů. Budeme si více všímat prostředí
kolem nás, děti si budou uvědomovat, že i když jsou malý, můžeme pomoci s ochranou přírodních krás v jejich okolí. Naučíme se zacházet s různým materiálem při zdobení vajíček, budeme hledat znaky jara. Pozorovat budeme květiny, keře, stromy - když všechno kvete, úloha včel. Význam a struktura rodiny, citové vazby,
uvědomění si rozdílů mezi mužem a ženou, dospělým a dítětem oslava Dne matek, Den Země.
Důležité zásady
- vhodné oblečení při pohybových činnostech - tělovýchovné chvilky, cvičení v tělocvičně ZŠ Schulzovy sady.
- respektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností, znalost osobních zdravotních problémů
- respektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte
- dostatek příležitostí a prostoru k experimentování a k samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací
- klademe důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání změn, vývoj, hlavní znaky jara
- dostatek možností projevovat vlastní city, dojmy a prožitky a hovořit o nich
- dostatečně psychosociálně ,,bezpečné´´ prostředí
- nepřehlížet nežádoucí jednání mezi dětmi, řešit konflikty způsobem, které dítě vnímá jako spravedlivé
- dostatek příležitostí k nápravě nesprávného chování
- řídit se pravidly - PRAVIDLA SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ
- dostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, dostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
- dostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
- vyvarovat se autoritativního vedení
- dostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte.

Očekávané kompetence
- vědomě napodobit jednoduchý pohyb, přizpůsobit se podle pokynu zachovávat správné držení těla
- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
- učit se nová slova a aktivně je používat, ptát se na slovo, kterým nerozumí
- popsat situaci - skutečnou i podle obrázku
- správná výslovnost, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
- umět vytvořit jednoduchý rým
- sluchově rozlišit hlásku na začátku i na konci slova
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech -konstruktivních, výtvarných, hudebních,pohybových čin dramatických
- chápat elementární pojmy - teď, dnes,včera zítra, ráno, večer, léto,zima….
- vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení, zorganizovat hru
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného,spoluvytvářet pohodu prostředí
- být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů / vůně,chuť, hmat,zrak,sluch/
- navazovat kontakty s dospělými, překonat stud, chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu,přesto je každý jiný
- chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi
- vyjednávat s dětmi i dospělými, dohodnout se na společném řešení
- osvojení poznatků o sobě, rodině, o vývoji, o životě a činnostech člověka
- chovat se slušně a zdvořile k dospělým i k dětem, vážit si jejich práce a úsilí
- osvojit si elementární poznatky o životě a činnostech člověka, zvycích a prací lidí, o technických přístrojích se kterými se setkává dítě doma i ve svém okolí, jazykové, národnostní a rasové rozdílnosti

6. LÉTO VYŽENE NÁS VEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
Charakteristika integrovaného bloku :
Děti získají určité povědomí o jiných zemích naší planety a zjistí, že v každé zemi je to jiné. Seznámí se s různými dopravními prostředky, které můžeme k cestování využívat. Můžeme uspořádat cestu kolem světa, kde potkáme různé lidi, zvířata, ale vždy se zase rádi vracíme domů. Naší snahou bude probouzet zájem o jiné země, ale též si uvědomovat své vlastenectví a kladné vztahy k naší zemi. Při svém putování narazíme určitě na spoustu problémů a úskalí, které se nám podaří společnými silami zdárně vyřešit. Uvědomění si, jak dobré je mít kamarády, že svět je rozmanitý a má svůj řád. Oslavíme Den dětí - aktivní zapojení a radostný prožitek ze společné oslavy, pocit pohody, radosti a sounáležitosti se skupinou dětí, rodičů i zaměstnanců, podporujeme u dětí sebevědomí a iniciativní jednání. Posilujeme kolektivní cítění, sounáležitost se skupinou, vývoj dětských přátelství, poznávání přírody a ochrana životního prostředí, změny v letním období.
Důležité zásady:
- dostatek elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o zdraví i možnostech jeho ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí
- dostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
- dostatek příležitostí k poznávacím činnostem
- jednoznačně formulovaná pravidla chování, dodržovat zákazy
- dostatek pozornosti věnované varování a ochraně před možným nebezpečím
- dostatek příležitostí vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu
- neuzavírat se před existujícími problémy a aktuálního dění
- pozor na předávání hotových poznatků
- vhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí
- vhodné oblečení při pohybových činnostech, při pobytu venku
Očekávané kompetence
- házení jednoruč vrchním obloukem do dálky, na cíl, po odrazu od země
- kotoul vpřed, kotoul na zvýšené podložce
- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
- rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu
- vést rozhovor, umět naslouchat a sledovat řečníka,ptát se / neskákat do řeči /
- chápat,že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto, že ja každý jiný / jinak vypadá,jinak se chová, něco jiného umí /
- pojmenovat a znát účel dopravních prostředků
- chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi
- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí/soucit,radost,náklonnost/,
- snažit se ovládat své afektivní chování
- bránit se projevům násilí jiného dítěte,ubližování,ponižování
- uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi
- zdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc uposlechnout pokyn/
- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých technik a dovedností
- uvědomit si, co je nebezpečné, odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout /se zvířaty, s nebezpečnými látkami, přírodní a povětrnostní jevy…/

PLÁN PODTÉMAT
/ mohou se podle aktuálních nabídek akcí měnit, přizpůsobovat podmínkám, počasí apod./

ZÁŘÍ ODEMYKÁ ŠKOLU,
S EMILKOU A EMILEM, BUDEM SI HRÁT SPOLU.

Až půjdeš do školky, vem si sebou bačkorky.
Dobrý den, spolu si tu pohrajem.                                                                                                                                                                                                                                                                                Z pohádky do pohádky. Spolu jsme se potkali, ruce jsme si podali.
Ale, ale, copak je to ? To už venku není léto?
Když se dáme dohromady, tak nám bude dobře tady.

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, TAK SE UMÍ PODZIM SMÁT
Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře.
Podzim už je tady, ráno studí brady.
Vitamínku, vitamíne, vylez, my o tobě víme.
Lítají nám venku draci, mrakům, ptákům pro legraci.
V tichém lese se jen šeptá, tam se nikdo na nic neptá.
Javor, bříza, dub, košík plný hub.
Neotálej, všeho nech, hračky rostou na stromech.
Podzim už má na kahánku..
Pošlete tu zprávu dál, že už přijel bílý král,
Martin jede na koni, všichni se mu pokloní.

VÁNOCE JSOU VĚŘ MI, SKORO PŘEDE DVEŘMI
Už je konec podzimu, těšíme se na zimu.
Vstávej, vstávej, ratata, ADVENT ťuká na vrata.
Zima už nám začíná, čerti lezou z komína.
Za okny spadla vločka a zvonek cinká,
Ježíšek zavřel očka a tiše spinká.

ZIMĚ VLÁDNE PROSINEC, LEDEN, ÚNOR ŠUP NA PEC
Na tři krále o krok dále.
Vezmem čapku třesky, plesky i v zimě nám bude hezky.
My se zimy nebojíme, skáčeme a dovádíme.
Zima číhá ratata, nastydnete mrňata…
Na maškarním reji, všichni se tu smějí.

BŘEZEN, DUBEN, ZLATÝ MÁJ,
Z JARA ROZKVETE NÁM KRAJ

Huš, huš, huš, uteč zimo už …
Morenu pryč neseme, už ji tady nechceme.
Letí, letí, křídly mává, jaká bude jeho zpráva?
My už všichni tralala, startujeme do jara.
Zasadím tě semínko, pohladím tě malinko.
Něco ťuklo, vejce puklo - a vajíčka do košíčka sem.
Kdo to pípá, mňouká, štěká ?
Knížka se maluje, knížka se píše,
za naší pohádkou půjdeme tiše.
Všechno zvládnu, na vše přijdu - těším se na 1. třídu.
Čáry, máry, ratata, ať jsou z tebe košťata.
Všude dobře - doma nejlépe.
Auto řídí máma, loď má kapitána.

LÉTO VYŽENE NÁS VEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
Kdo chce, jede, kdo chce letí, zkusíme to také děti,
tenisky na nohy, na záda batohy.
Okolo sluníčka se točí, ta z něho nespustí oči.
Ale, ale, čímpak je to, u nás zima, jinde léto?
Já jsem Češka, ty jsi Čech, divoký jak pytel blech.
Čas jak voda rychle plyne, že rosteme dobře víme.

ZÁJMOVÉ AKTIVITY V MATEŘINCE
pro děti předškolního věku
Výchovný  plán v MATEŘINCE je koncipován tak, aby odpověděl na otázky
dětí ve všech oblastech jeho života, rozvíjel tělesnou i duševní zdatnost,
podporoval zdraví, respektoval potřeby, individuální zvláštnosti dětí , talent.

NADSTANDARDNÍ PŘÍPRAVA NA ŠKOLU                       UČÍME SE ANI NEVÍME JAK                JE TO ZÁBAVA          STÁLE NĚCO OBJEVUJEME
V MATEŘINCE probíhá široká nabídka zájmových aktivit pro děti i jejich rodiče, v menších skupinách, v dopoledních i odpoledních hodinách. Cílem těchto činností je intenzivní rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a pracovních dovedností, rozvoj představivosti a fantazie, seznamování s cizím jazykem, jóga pro děti i rodiče, logopedie. Velkou výhodou je pro nás samotné umístění MATEŘINKY - v centru našeho
města. Máme tak možnost využívat všech nabídek z okolí, spolupracovat se všemi okolními organizacemi - Městská knihovna, Muzeum, stadion, Hankův dům, Základní škola Schulzovy sady / hřiště, tělocvična, park../, Umělecká škola, kino…
Rodičům nabízíme i službu, při které můžeme děti na zájmové kroužky /např. výuku angličtiny do knihovny/ odvádět. Vše je na společné domluvě, snažíme se vyjít vstříc rodičům a lépe tak sladit jejich pracovní a rodinný život.

DOBRÁ PARTA DĚTÍ I DOSPĚLÝCH JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ

ZÁVĚREM
Každý měsíc v roce je něčím charakteristický a zajímavý. Je na každém z nás, co si z té části roku vybereme. Moc bych si přála, aby děti navštěvovaly MATEŘINKU rády, aby se stala místem, kde se pořád něco děje, kde hra, zážitek, zajímavá činnost dominuje nad dokonalým vybavením. Při práci s malými dětmi je potřeba respektovat potřebu pohybu a činnosti. Vždyť při pestrých a zajímavých činnostech si děti málokdy vzpomenou na stýskání či jiné smutky. Naší snahou je, aby si děti odnášely domů jen samé hezké zážitky a poznatky, aby si dny prožité v MATEŘINCE nadlouho zapamatovaly. Není podstatné stihnout všechno v jednom roce !! Není podstatné stihnout v životě všechno, ale mělo by se stihnout v životě také žít

.
Zimní měsíc leden - na rampouchy cinká, meluzína tiše tančí, když příroda spinká.
Zimní měsíc únor - poslouchá, jak hrají, zachraňuje sněhuláky, když pomalu tají.
Jarní měsíc březen - písničku se učí, paprsky si od sluníčka na svou harfu půjčí.
Jarní měsíc duben - rád se také přidá, chvíli prší, chvíli fouká, když počasí střídá.
Jarní měsíc květen - písničku si plete, my se na něj nezlobíme, všechno kolem kvete.
Letní měsíc červen - housličky si ladí, školy, školky zamykáme, prázdniny k nám pádí.
Červenec si sáhne na sluníčko zblízka, celý den je krásně teplo, příroda si píská.
Letní měsíc srpen - do bubínku mlátí, léto ještě neskončilo, i když se den krátí.
Na podzim si září na trumpetku troubí, slunce dřímá, ale v lese pořád rostou houby.
Na podzim si říjen svou písničku změní, vítr fouká nad loukami, draci zuby cení.
Listopad je měsíc, kdy nám podzim končí, listí tradá, z větví padá, sluníčko se loučí.
Prosinec jak myška - potichoučku běží, Vánoce se připravují, když z oblohy sněží

TOP