Zpravodaj

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………..
trvale bytem: ……………………………………………………………………………………………………………………….
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V …………………………………
Dne ……………………………..
………………………………………………………………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
nebo
Podpis zákonného zástupce nezletilého
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2
).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA „STŘÍBRNÁ ZEMĚKOULE“

Výsledky Stříbrná zeměkoule 2020

 

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ K ZÁPISŮM DO ZŠ

ZŠ 5. května:

http://zs5kvdk.cz/informace-k-zapisu-pro-skolni-rok-20202021/

 

ZŠ Schulzovy sady:

http://zsschsady.cz/

 

ZŠ Strž:

https://www.zsstrz.cz/Skola/Aktuality/

 

ZŠ Podharť:

http://zspodhart.trestsko.net/index.php/informace-pro-zaky-a-rodice/1491-informace-k-zapisu-pro-sk-rok-2020-2021

 V době uzavření Mateřinky posílám pro děti a jejich rodiče úkoly, kterými zaženou nudu a hlavně budeme i takto vzájemně propojeny. 

1. úkol – založit si seznam pod názvem „Poslové jara“. Již v minulých letech jsme společně tento úkol řešili a společně s dětmi jste postupně zaznamenávali. Při společných vycházkách venku pozorujete změny v přírodě – a vaše objevy zaznamenáváte do vašeho seznamu. Účelem není vypsat znaky jara, ale pouze to, co vidíte, slyšíte. …. můžete připsat třeba i poznámky – datum, hodina, doplnit obrázkem apod. Až se sejdeme v Mateřince, určitě se s objevy pochlubíte a společně vyhodnotíme. 

2. úkol – jelikož jsme zapojeny v projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ který má časový harmonogram a my nemůžeme úkoly plnit – tak tedy „Zapoj mámu, zapoj tátu“ – společně si zaběhejte – procvičte rychlost běhu na krátkou vzdálenost /20m/ – mámo, táto, dohoň mě. Start polovysoký, se správnou technikou běhu – zapojení rukou.   Dalším úkolem je procvičit dovednost nácviku házení a chytání míče, hod obouruč vrchem, chycení oběma rukama, starší děti – házení jednoruč horním obloukem – já, máma, táta, házení do dálky i na cíl – využijte třeba i šišky a stromy… 

                          Hezkou zábavu Vám všem, příští týden budou následovat další sportovní úkoly, aby nám poslali diplomy a medaile.                                                    

3. úkol na první týden v dubnu – manipulace s míčem, vedení míče pravou i levou nohou mezi překážkami, kop na branku, naučit se básničku – Ježeček si s míčem hází, kamarád mu k tomu schází. Vem si míč a pojď si hrát, náš ježeček bude rád.

4. úkol na duben – vymyslete alespoň 10 zvířecích rodin – kozel – koza- kůzle,  pro mladší děti – stačí umět pojmenovat mláďata  koza – kůzle,     pro nejmenší umět napodobit zvuk – koza -mééé.

5. úkol na duben – starší děti – zahrajte si hru – s určováním hlásky na začátku slova – vymysli 2 zvířátka, která začínají na hlásku S, dvě barvy na hlásku Č, 2 dopravní prostředky na hlásku M, 2 rostliny na hlásku K. Pokud děti zvládají / a měly by, protože jsme hodně procvičovali/zahrajte si slovní fotbal – vymýšlení slov na poslední hlásku – např. – les – strom – medvěd – dům – most…..

6. úkol na květen

starší děti – rodiče pořiďte dětem švihadlo – skoky snožmo přes švihadlo –

7. úkol na květen

  starší děti –  skákání po jedné noze, skákání panáka

ZÁBAVA PRO DĚTI

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

    https://www.facebook.com/ppporadna.cz/                                                                      

Až do odvolání zpřístupňujeme pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky – iŠkolička