Zpravodaj

„Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – je tu první společný úkol pro děti a rodiče ZAPOJ MÁMU, TÁTU

  1. Společně si vyjděte do přírody – trénink správného skoku do dálky z místa / mírný stoj rozkročný, odraz, obě nohy současně, ruce pomáhají  pohybu/

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………..
trvale bytem: ……………………………………………………………………………………………………………………….
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V …………………………………
Dne ……………………………..
………………………………………………………………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
nebo
Podpis zákonného zástupce nezletilého
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2
).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.