Provozní řád, Vnitřní pravidla v Dětské skupině  MATEŘINKA
Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem, 544 01                    

Účelem tohoto dokumentu je popsat provoz DS MATEŘINKA, zřízenou Spolkem péče o rodinu ve Dvoře Králové nad Labem. MATEŘINKA je registrována Ministerstvem práce   a sociálních věcí dle zákona č.247/ 2014 Sb. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhlášky č. 281 /2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz DS.

Základní údaje
Název zařízení Dětská skupina MATEŘINKA
Adresa zařízení Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Zřizovatel, provozovatel Spolek péče o rodinu,zastoupený Ivanou Staňkovou, stat.zástupce
Sídlo Borovičky 2992, Dvůr Králové nad Labem
IČO 057 08 770
Bankovní účet 4751741369/0800
Typ zařízení Veřejná dětská skupina s celodenní péčí
Číslo telefonu zařízení +420 736 458 063
E-mail materinka- dk@seznam.cz
Webové stránky zařízení www.materinka-dk.cz
Hlavní pečující osoba Ivana Staňková, ředitelka
Další pečující osoby Petra Soukupová Dis

Mgr. Klára Pohlová

Michaela Brožová

+ úvazek úklidu , pomocná kuchařka

Kapacita zařízení 12 dětí /od 2 let do zahájení povinné školní docházky/Možnost křížového umístění – dopolední či odpolední docházka
Počet místností 3 / herna, kuchyňka, ložnice/ + chodby, šatna + sociální zařízení + úklidová místnost, sprchový kout
Provozní doba Po – Pá / 7.00 – 17.00 hod./ Po dohodě lze provozní dobu upravit dle potřeby rodičů i individuálně

Sobota - výlety s rodiči

O státních svátcích připadajících na pracovní den je MATEŘINKA uzavřena. Otevírací doba může být upravena.

Zahájení provozu 1.9.2017

Dětská skupina je určena dětem, jejichž rodičům umístění dítěte do DS pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Tzn., že minimálně jeden rodič jako zákonný zástupce, a nebo opatrovník, je zaměstnán/ studuje/ podniká/ je veden na Úřadu práce a intenzivně práci shání. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte v MATEŘINCE.

 1. Dítě může navštěvovat MATEŘINKU celodenně /min. 6 hodin/, nebo ve zkrácené denní době /tzv. půlden = 3 hodiny, pozn.: 1 hodina = 60 minut/.
 2. Konkrétní rozsah využívání služby je dále upraven ve Smlouvě o poskytování služby péče o dítě, uzavřené mezi rodičem a provozovatelem služby, tj.Spolek péče o rodinu.
 3. Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo letních prázdnin, jiné nepředvídatelné a havarijní situace. O každém eventuálním dočasném omezení provozu je rodič informován pokud možno co nejrychleji.  V případě plánovaného uzavření v době letních prázdnin, vánočních svátků – minimálně 1 měsíc předem.
 4. Personál tvoří pracovníci s odbornou způsobilostí.
 5. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku i mimo prostory MATEŘINKY je personál proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  a požární ochrany /BOZP a PO/.
 6. Ve všech prostorách DS i přilehlých prostorách platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a návykových látek.

II. Cena za pobyt dítěte v MATEŘINCE je částečnou náhradou nákladů  za služby v DS, energie + voda.                                                                                                                                                                                      pobyt dítěte v MATEŘINCE  za kalendářní měsíc -  1.100,-Kč

Za jednorázové umístění – celý den -  220,-Kč

Podrobnosti a podmínky jsou řešeny ve Smlouvě.

III. Přijetí dítěte do MATEŘINKY

 1. Žadatel /zákonný zástupce/ se dostaví během jednoho z uvedených termínů zápisu, kde obdrží k vyplnění formulář :
  • Žádost o přijetí
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte / příloha č.1/
  • Evidenční list dítěte /příloha č.2/

Všechny tři dokumenty jsou ke stažení na internetových stránkách www.materinka-dk.cz

U zápisu předloží k nahlédnutí rodný list dítěte pro ověření jeho věku a občanský průkaz žadatele /zákonného zástupce/. Doporučujeme, aby se žadatel dostavil k zápisu i se zapisovaným dítětem.

2. Žadatel dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami a kritérii přijetí do Mateřinky pro školní rok a uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně bere na vědomí skutečnost, že uvedením nepravdivých údajů se vystavuje riziku nepřijetí dítěte do Mateřinky.

3. Po odevzdání vyplněné a podepsané Žádosti včetně příloh, bude žadateli sděleno registrační číslo a spolu s  datem přijetí žádosti zaznamenáno na Žádost. Řádně vyplněné a podepsané žádosti  budou posouzeny na základě Kritérií pro přijetí dětí.

Výsledky budou anonymně dle registračních čísel zveřejněny  na  webových stránkách www.materinka-dk.cz   Nepřijaté Žádosti budou vyrozuměny  písemnou formou.

V případě, že na základě posouzených žádostí dle kritérií pro přijetí dítěte nebudou obsazena všechna místa pro obsazení celodenní docházkou 5 dní v týdnu, budou dále žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty, nabídnuty zbývající volné kapacity pro pravidelnou docházku nebo křížové umístění – kde je možné umístění na dopolední či odpolední docházku. Obdobně je postupováno i v případě, že některý z žadatelů u dítěte, které bylo přijato, nakonec neprojeví zájem o umístění dítěte, nebo pokud v průběhu školního roku některé z přijatých dětí ukončí docházku..

4. Žadateli, jehož dítě bylo na základě výše uvedeného postupu přijato /pro pravidelnou či nepravidelnou docházku/, bude ke kontrole zaslán závazný návrh smlouvy. Po odsouhlasení textu smlouvy bude rodič vyzván k uzavření Smlouvy o poskytování služby nejpozději    do   30. 6. V případě, že žadatel neposkytne součinnost dle tohoto bodu, může být jeho Žádost o přijetí dítěte vyřazena. V případě volných míst probíhá zápis dětí po celý školní rok.

IV. Stravování

 1. Stravování /obědy/zajištěno dle smlouvy se ZŠ Schulzovy sady. Celodenní stravování je přizpůsobeno věkové struktuře dětí. Aktuální jídelníček obsahuje seznam alergenů a je pravidelně vyvěšen na nástěnce v šatně a dostupný na webu MATEŘINKY.
 2. Děti se podle možností zapojují do prostírání, úklidu nádobí, příprav svačinek. Dětem se vštěpují podle věku základní společenské a hygienické návyky během jídla. Děti mladšího věku jsou dokrmovány pečující osobou. Vše je řízeno individuálními potřebami dětí. Rodiče mohou dětem zajišťovat stravu z vlastních zdrojů, která je uchovávána podle hygienických norem.
 3. Obědy jsou převáženy v termo – jídelních boxech v čase oběda. Při převozu je sledována teplota dovážené stravy vzhledem k požadavkům tzv. kritických bodů. Součástí výdejny je lednice s mrazícím boxem, mikrovlnná trouba, elektrický sporák, myčka nádobí, varná konvice. Přípravné místo je opatřeno dřezem. Použité nádobí se dekontaminuje v myčce na nádobí.
 4. Pitný režim – dětem je celý den k dispozici voda, bylinkové čaje, ovocné šťávy, minerální vody v termosech, obsluhu provádějí děti samostatně pod dohledem. V letních měsících si děti nosí lahev s pitím pro pobyt venku.
 5. Výdej jídel – dopolední svačina – 8.45 hod. , oběd  -  11.30 – 12.15 hod., odpolední svačina – 14.00 – 14.30 hod. Podrobněji řešeno ve Vnitřním řádu o stravování a Smlouvě s rodiči.

V.  Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla, lůžkovin se provádí 1x za 21 dnů. Výměna ručníků,  výměna pyžam – odnáší si děti domů – 1 x za týden. V případě znečištění se vše vyměňuje ihned. Za tímto účelem mají rodiče ve skříňkách pro děti dostatečné množství náhradního oblečení. Praní prádla zajišťuje externí dodavatel, svoz prádla vždy 1x za 14 dní. Pro převoz jsou používány igelitové obaly na jedno použití.

VI.  Ozdravná opatření, otužování

Pravidelné větrání, čistička vzduchu, regulace teploty při vytápění, vzdušná lázeň při cvičení, předplavecký výcvik v krytém bazénu, přiměřené oblékání ve spolupráci s rodiči, pravidelná cvičení i v tělocvičně ZŠ, dětská turistika, pravidelná dechová cvičení i jako součást jazykových cvičení, prvky dětské jógy, pravidelný a dostatečný pobyt venku, dostatek pohybových aktivit, využití dětského hřiště ZŠ Schulzovy sady, park, vycházky, výlety. Průměrná výsledná teplota v místnosti : optimálně + 22°C, maximální + 27°C, kontrola nástěnným teploměrem.

VII. Režimové požadavky

 1. Režim dne a denní program respektuje individuální potřeby jednotlivých dětí. Spontánní hra je hlavním výchovným prostředkem. Činnosti řízené pedagogem prolínají celým dnem v krátkých časových úsecích, převládá skupinová práce před frontální. Celoročně jsou zařazovány polodenní výlety do blízkého okolí nebo s využitím autobusové dopravy i do vzdálenějšího okolí.

Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřená nízká nebo vysoká teplota.

 1. Denní režim
7.00  – 8.30 hod. volná hra dětí didakticky zacílená, pohybové aktivity, zájmové činnosti – spontánní, individuální, skupinové
8.30 – 9.00 hod. hygiena, příprava na svačinu, svačina
9.00 – 9.30 hod. dopolední, didakticky zaměřený program pro mladší i starší děti
9.30 – 11.30 hod. příprava na pobyt venku
pobyt venku
11.30 – 12.15 hod. příprava na oběd, hygiena,oběd
                                12.00 hod. Ukončení docházky polodenního pobytu dětí v MATEŘINCE
12.15 – 14.00 hod příprava na odpočinek, hygiena, individuální odpočinek
14.00 – 14.30 hod. hygiena, příprava na svačinu, svačina
14.30 – 17.00 hod volná hra dětí, pohybové aktivity, opakovací chvilky, zájmové kroužky

Uvedený režim dne je orientační a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí. Výchovná  činnost probíhá dle Plánu výchovy a péče „S Emilkou a Emilem objedeme svět – vrátíme se zpět“. Program je zpřístupněn rodičům, mohou se do dění v MATEŘINCE zapojovat.

 1. Do MATEŘINKY může být přijato pouze zdravé dítě, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce / kašel, průjem, zánět očí apod./. Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do DS nepřijmout, pokud rodič nedoloží potvrzení od lékaře, že může dítě do kolektivu.
 2. Pokud si rodič nevyzvedne dítě do konce provozní doby, je telefonicky kontaktován pedag.pracovníkem, případně jedná v kontextu postupu MŠMT.
 3. Do MATEŘINKY je zakázáno vnášet zvířata, věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí. Ve vyhrazených prostorách je možné ponechat po dobu přítomnosti dítěte jeho kočárek.
 4. Režim úklidu 1 x denně osobou v pracovněprávním vztahu s provozovatelem DS
 •    Setřením všech podlah a povrchů na vlhko, koberec vysavačem
 •    Vynesením odpadků
 •    Omytí a dezinfekce wc, umyvadel

              1 x týdně -    Omytí a dezinfekce omyvatelných ploch, stěn, obkladů                                                                                                                                                                                                                   3 x ročně  - Umytí oken, včetně rámů, svítidel, praní koberců, celkový úklid všech prostor

 1. Dítě potřebuje : přezůvky s pevnou patou / ne pantofle a crocsy/, pyžamo, převlečení na pobyt venku, náhradní převlečení včetně spodního prádla, pláštěnku, holínky, boty na pobyt venku /není podmínkou/,kartáček na zuby, pastu, tekuté mýdlo, papírové kapesníky, pleny, pokud je dítě potřebuje – řádně označené + vlhčené ubrousky. Doporučujeme mít v MATEŘINCE batůžek. Při návštěvě tělocvičny – cvičební úbor. V létě pokrývku hlavy + opalovací krém.

 VIII. Práva dětí a rodičů

 1. Právo na důstojné chování a jednání                                                                                                                                                                                                                                                               a) Dítě má právo na to, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, nepoužíváme proto žádné neuctivé ani degradující projevy v přístupu k dítěti.                                                                                                                                                                                                                                                                                               b) Při provozu v DS jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte, je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte, nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
 2. Právo na ochranu před diskriminací                                                                                                                                                                                                                                                           a) Dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou zneužívání; všechny dětí mají stejná práva; každé dítě je respektováno jako jedinečná osobnost; neděláme rozdíly mezi dětmi v rase, barvě pleti, přesvědčení, víře apod.
 3. Právo na individuální přístup                                                                                                                                                                                                                                                                          a) Dítě má právo být respektováno jako jedinečná osobnost s vlastními potřebami.                                                                                                                                                          b)Zajišťujeme poskytování péče o dítě v DS v souladu s předem sjednanými individuálními požadavky, pokud jsou v souladu s pravidly služby
 4. Právo na ochranu osobních údajů a dat                                                                                                                                                                                                                                                         a) celý personál DS jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se dětí a jejich rodičů; veškerá dokumentace vedená personálem je zabezpečena proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osobou.                                                                                                                                                                                                                            b) Veškeré poskytnuté údaje rodičem budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s GDPR , budou použity výhradně pro potřeby DS,, zpracované zpracovatelem - ředitelkou Mateřinky. Podrobněji - Souhlas se zpracováním osobních údajů zákonným zástupcem dítěte.
 5. Další práva rodičů                                                                                                                                                                                                                                                                                                a) Rodič má právo si stěžovat na kvalitu poskytované služby v DS. Veškeré podněty, připomínky a stížnosti jsou v rámci poskytované služby v DS vnímány jako zdroj informací k dalšímu rozvoji a zkvalitňování služby.                                                                                                                                                                                                                                                           b) Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné aspekty/problémy svého dítěte s pečujícími osobami.
  c) Rodič má právo vyjadřovat se k podstatným rozhodnutím týkajícím se záležitostí vzdělávání dítěte
  d) Rodič má právo přispívat svými nápady, připomínkami a náměty k obohacení výchovného programu DS.
  e) Rodič má právo na informace.

IX. Základní povinnosti a práva poskytovatele DS                                                                                                                                                                                                                                1.Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost a dbát na ochranu osobních a citlivých údajů dětí i jejich rodičů využívajících službu v DS
2.Před zahájením poskytování služby uzavírá s rodičem písemnou Smlouvu.                                                                                                                                                                                           3.Poskytovatel vede předepsanou evidenci dětí – elektronický docházkový systém.
4.Poskytovatel zpracovává a zajišťuje dodržování Plánu výchovy a péče, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte a zpřístupňuje je v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v DS poskytována
5.Poskytovatel se zavazuje zabývat se všemi stížnostmi, které se týkají poskytované služby v DS
6.Pečující osoby a další personál DS nepoužívá vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte    nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
7.K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř DS i mimo prostory DS je personál DS proškolen v oblasti BOZP a PO
8.Provozovatel DS je pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou dítětem při poskytování služeb DS MATEŘINKA.
9.Poskytovatel požaduje po rodičích za poskytnuté služby sjednanou úhradu a dodržování Pravidel provozu

X.Ukončení umístění dítěte v MATEŘINCE                                                                                                                                                                                                                                                                1. K zániku Smlouvy dochází v případě ukončení pracovního poměru/přerušení či ukončení podnikatelské činnosti/přerušení či ukončení studia/ukončení evidence na Úřadu práce , Smlouva končí ke dni ukončení/přerušení uvedených činností.
2. Provozovatel DS může Smlouvu vypovědět v případě, že rodič neuhradí řádně poskytované služby, nebo opakovaně neplní další své povinnosti podle Smlouvy a Pravidel provozu. Provozovatel doručí rodiči písemné upozornění, v němž mu sdělí lhůtu pro nápravu povinností, s nimiž je v prodlení; nedojde-li k nápravě, považuje se uvedená lhůta za výpovědní dobu.
3. Výpověď platná okamžikem předání či doručení písemné výpovědi rodiči je možná v případě:
a) dítě není schopno se v prostředí DS přizpůsobit (je agresívní vůči ostatním dětem),
b) specifické potřeby dítěte přesahují možnosti provozovatele (např. dítě je chronicky nemocné a je zdrojem nákazy pro ostatní děti; rodiče dítěte vyžadují služby přesahující rámec možností DS),
c) závažného porušení Pravidel provozu ze strany rodiče (rodič opakovaně bez omluvy nevyzvedne dítě do konce provozní doby; agresivní, vulgární chování rodiče vůči personálu či jiným dětem; opakované jednání rodiče pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek).

4. Smlouva zaniká rovněž písemnou dohodou provozovatele DS a rodičů.

XI  Závěrečná ustanovení
1. Těmito Pravidly provozu služby DS nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů
2.Provozovatel je oprávněn Pravidla provozu jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům
3.Aktuální znění těchto pravidel provozu je zveřejněno v prostorách DS a dálkově dostupné na webových stránkách DS.
4.Pravidla provozu jsou platná a účinná od 1. 9. 2017, změny v platebních podmínkách jsou změněny k 1.1.2019, Souhlas se zpracováním osobních údajů k 24.5.2018, změna v provozní době - sobotní výlety s dětmi k 24.5.2018                                                                                                                                                                                                                                                                5. Změny platebních podmínek jsou platné od 2.1.2019                                                                                                                                                                                                                                      6. Změny v provozní době a počtu dětí k 1.3.2019

 

 
 

 

 

   
   
   
   
   
   
           
   
   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

TOP