Provozní řád, Vnitřní pravidla v MIKROJESLÍCH MATEŘINKA
Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Účelem tohoto dokumentu je popsat provoz MIKROJESLÍ MATEŘINKA,
zřízenou Spolkem péče  o rodinu ve Dvoře Králové nad Labem k  1. 7. 2019.
Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy.

Základní údaje
Název zařízení MIKROJESLE MATEŘINKA
Adresa zařízení Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Zřizovatel, provozovatel Spolek péče o rodinu

zastoupený Ivanou Staňkovou, stat.zástupce

Sídlo Borovičky 2992, Dvůr Králové nad Labem
IČO 057 08 770
Bankovní účet 5635300309/0800
Typ zařízení MIKROJESLE s celodenní péčí
Číslo telefonu zařízení +420 736 458 063
E-mail materinka- dk@seznam.cz
Webové stránky zařízení www.materinka-dk.cz
Zodpovědná osoba Ivana Staňková, ředitelka
Další pečující osoby + pečující osoba Brožová Michaela,                                           Bc.  Štěrbová Petra Dis.
Kapacita zařízení 4 děti /od 6 měsíců  do dne čtvrtých narozenin / Možnost křížového umístění – dopolední či odpolední docházka
Počet místností  herna, kuchyňka, chodba, šatna + sociální zařízení + úklidová místnost, sprchový kout
Provozní doba Po – Pá /  7.00 – 16.00 hod./ Po dohodě lze provozní dobu upravit dle potřeby rodičů           i individuálně. Sobota – výlety s rodiči.

O státních svátcích připadajících na pracovní den je zavřeno..

Zahájení provozu 1.7.2019

Organizační podmínky  I.  MATEŘINKA – MIKROJESLE  je určena dětem, jejichž rodičům umístění dítěte do MIKROJESLÍ pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Tzn., že rodiče,  jako zákonní zástupci, a nebo opatrovník, jsou zaměstnáni/ studují/ podnikají/ jsou vedeni na Úřadu práce a intenzivně práci shání. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte v MATEŘINCE MIKROJESLÍCH.

 1. Dítě může navštěvovat MATEŘINKU MIKROJESLE celodenně , nebo ve zkrácené denní době.
 2. Konkrétní rozsah využívání služby je dále upraven ve Smlouvě o poskytování služby péče o dítě, uzavřené mezi rodičem a provozovatelem služby, tj.Spolek péče o rodinu.
 3. Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo letních prázdnin, pokud o umístění ze strany rodičů není zájem, jiné nepředvídatelné a havarijní situace. O každém eventuálním dočasném omezení provozu je rodič informován pokud možno co nejrychleji.
 4. Personál tvoří pracovníci s odbornou způsobilostí.
 5. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku i mimo prostory MATEŘINKY je personál proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany /BOZP a PO/.
 6. Ve všech prostorách platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a návykových látek.

II. Přijetí dítěte do MIKROJESLÍ MATEŘINKY

 1. Žadatel /zákonný zástupce/  obdrží k vyplnění formulář :
  • Žádost o přijetí
  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte / příloha č.1/
  • Evidenční list dítěte /příloha č.2/
  • Formulář k potvrzení o vazbě na trh práce

Dokumenty jsou ke stažení na internetových stránkách www.materinka-dk.cz

V MIKROJESLÍCH předloží k nahlédnutí rodný list dítěte pro ověření jeho věku a občanský průkaz žadatele /zákonného zástupce/,vyjádření lékaře, potvrzení o vazbě rodičů na trh práce.  Doporučujeme, aby se žadatel dostavil k zápisu i se zapisovaným dítětem.

 1. Žadatel dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami a kritérii přijetí do MIKROJESLÍ Mateřinka pro školní rok a uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně bere na vědomí skutečnost, že uvedením nepravdivých údajů se vystavuje riziku nepřijetí dítěte do mikrojeslí  Mateřinky.
 2. Po odevzdání vyplněné a podepsané Žádosti včetně příloh, bude žadateli sděleno registrační číslo a spolu s  datem přijetí žádosti zaznamenáno na Žádost.                                                           Řádně vyplněné a podepsané žádosti  budou posouzeny na základě Kritérií pro přijetí dětí

 

Kritéria pro přijetí dítěte do mikrojeslí

 • Datum přijetí žádosti o umístění
 • Trvalý pobyt Dvůr Králové nad Labem
 • Pravidelná celodenní docházka
 • Mikrojesle navštěvuje sourozenec

Výsledky budou anonymně dle registračních čísel zveřejněny  na  webových stránkách     www.materinka-dk.cz   Nepřijaté Žádosti budou vyrozuměny  písemnou formou. Na přijetí dítěte není právní nárok.  V případě, že na základě posouzených žádostí dle kritérií pro přijetí dítěte nebudou obsazena všechna místa pro obsazení celodenní docházkou 5 dní v týdnu, budou dále žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty, nabídnuty zbývající volné kapacity pro pravidelnou docházku nebo křížové umístění – kde je možné umístění na dopolední či odpolední docházku. Obdobně je postupováno i v případě, že některý z žadatelů u dítěte, které bylo přijato, nakonec neprojeví zájem o umístění dítěte, nebo pokud v průběhu školního roku některé z přijatých dětí ukončí docházku.

 1. Žadateli, jehož dítě bylo na základě výše uvedeného postupu přijato /pro pravidelnou či nepravidelnou docházku/, bude ke kontrole zaslán závazný návrh smlouvy. Po odsouhlasení textu smlouvy bude rodič vyzván k uzavření Smlouvy o poskytování služby nejpozději    do   30. 5. 2019   V případě, že žadatel neposkytne součinnost dle tohoto bodu, může být jeho Žádost o přijetí dítěte vyřazena.                                                    V případě volných míst probíhá zápis dětí po celý školní rok.

 

 1. Stravování
 2. Dětem je poskytováno stravování – obědy, které je zajišťováno prostřednictvím smluvního partnera ZŠ Schulzovy sady. Celodenní stravování je přizpůsobeno věkové struktuře dětí. Aktuální jídelníček obsahuje seznam alergenů a je pravidelně vyvěšen na nástěnce v šatně a dostupný na webu MATEŘINKY. Cena stravného se řídí podle nabídky od dodavatele.
 3. Děti se podle možností zapojují do prostírání, úklidu nádobí, příprav svačinek. Dětem se vštěpují podle věku základní společenské a hygienické návyky během jídla. Děti mladšího věku jsou dokrmovány pečující osobou. Vše je řízeno individuálními potřebami dětí. Rodiče mohou dětem zajišťovat stravu z vlastních zdrojů, která je uchovávána podle hygienických norem.
 4. Obědy jsou převáženy v termo – jídelních boxech v čase oběda. Při převozu je sledována teplota dovážené stravy vzhledem k požadavkům tzv. kritických bodů. Součástí výdejny je lednice s mrazícím boxem, mikrovlnná trouba, elektrický sporák, myčka nádobí, varná konvice. Přípravné místo je opatřeno dřezem. Použité nádobí se dekontaminuje v myčce na nádobí.
 5. Pitný režim – dětem je celý den k dispozici voda, bylinkové čaje, ovocné šťávy, minerální vody v termosech, obsluhu provádějí děti samostatně pod dohledem.

V letních měsících si děti nosí lahev s pitím pro pobyt venku.

 1. Výdej jídel – dopolední svačina – 8.30 hod.

Oběd                     -  11.15 – 11.45 hod.

Odpolední svačina – 14.00 – 14.30 hod.

Podrobněji řešeno ve Smlouvě s rodiči.

 

 1. Způsob nakládání s prádlem

 

 1. Výměna prádla, lůžkovin se provádí 1 x za 21 dnů, výměna ručníků 1 x za týden.

Výměna pyžam – odnáší si děti domů – 1 x za týden. V případě znečištění se vše vyměňuje ihned. Za tímto účelem mají rodiče ve skříňkách pro děti dostatečné množství náhradního oblečení. Praní prádla zajišťuje externí dodavatel, svoz prádla vždy 1x za 14 dní. Pro převoz jsou používány igelitové obaly na jedno použití.

 

 1. Ozdravná opatření, otužování

 

 1. Pravidelné větrání, čistička vzduchu, regulace teploty při vytápění, vzdušná lázeň při cvičení, předplavecký výcvik v krytém bazénu, přiměřené oblékání ve spolupráci s rodiči, pravidelná cvičení i v tělocvičně ZŠ, dětská turistika, pravidelná dechová cvičení i jako součást jazykových cvičení, prvky dětské jógy, pravidelný a dostatečný pobyt venku, dostatek pohybových aktivit, využití dětského hřiště ZŠ Schulzovy sady, park, vycházky, výlety. Průměrná výsledná teplota v místnosti : optimálně + 22°C, maximální + 27°C, kontrola nástěnným teploměrem.

 

VII. Režimové požadavky

 

 1. Režim dne a denní program respektuje individuální potřeby jednotlivých dětí. Spontánní hra je hlavním výchovným prostředkem. Činnosti řízené pedagogem prolínají celým dnem v krátkých časových úsecích, převládá skupinová práce před frontální. Celoročně jsou zařazovány polodenní výlety do blízkého okolí nebo s využitím autobusové dopravy i do vzdálenějšího okolí.

Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřená nízká nebo vysoká teplota.

 1. Denní režim
7,00  – 8.30 hod. volná hra dětí didakticky zacílená, pohybové aktivity, zájmové činnosti – spontánní, individuální, skupinové
8.30 – 9.00 hod. hygiena, příprava na svačinu, svačina
9.00– 9.30 hod. dopolední, didakticky zaměřený program
9.30 – 11.30 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.15 – 11.45 hod. příprava na oběd, hygiena, oběd
                                12.00 hod. Ukončení docházky polodenního pobytu dětí
12.00 – 14.00 hod příprava na odpočinek, hygiena,  odpočinek
14.00 – 14.30 hod. hygiena, příprava na svačinu, svačina
14.30 – 16.00 hod volná hra dětí, pohybové aktivity, opakovací chvilky

 

Uvedený režim dne je orientační a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí. Výchovná činnost probíhá dle Plánu výchovy a péče „S  Emílkem objedeme svět – vrátíme se zpět“. Program je zpřístupněn rodičům, mohou se do dění v MATEŘINCE zapojovat.

 1. Do mikrojeslí MATEŘINKY může být přijato pouze zdravé dítě, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce / kašel, průjem, zánět očí apod./. Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě nepřijmout, pokud rodič nedoloží potvrzení od lékaře, že může dítě do kolektivu.
 2. Pokud si rodič nevyzvedne dítě do konce provozní doby, je telefonicky kontaktován pracovníkem, případně je kontaktována místní Policie.
 3. Do MATEŘINKY je zakázáno vnášet zvířata, věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí. Ve vyhrazených prostorách je možné ponechat po dobu přítomnosti dítěte jeho kočárek.
 4. Režim úklidu                    1 x denně
 • Setřením všech podlah a povrchů na vlhko, koberec vysavačem
 • Vynesením odpadků
 • Omytí a dezinfekce wc, umyvadel

1 x týdně

 • Omytí a dezinfekce omyvatelných ploch, stěn, obkladů, dveří

3 x ročně

 • Umytí oken, včetně rámů, svítidel, praní koberců, celkový úklid všech prostor
 1. Dítě potřebuje : přezůvky s pevnou patou / ne pantofle a crocsy/, pyžamo, převlečení na pobyt venku, náhradní převlečení včetně spodního prádla, kartáček na zuby, pastu, tekuté mýdlo, toaletní papír, pláštěnku, holínky, papírové kapesníky, pleny, pokud je dítě potřebuje – řádně označené + vlhčené ubrousky. Doporučujeme mít  batůžek. V létě pokrývku hlavy + opalovací krém.

 

VIII. Práva dětí a rodičů

 1. Právo na důstojné chování a jednání a) Dítě má právo na to, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, nepoužíváme proto žádné neuctivé ani degradující projevy v přístupu k dítěti.                                                                                                                                                     b) Při provozu v mikrojeslích jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte, je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte, nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
 2. Právo na ochranu před diskriminací  a) Dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou zneužívání; všechny dětí mají stejná práva; každé dítě je respektováno jako jedinečná osobnost; neděláme rozdíly mezi dětmi v rase, barvě pleti, přesvědčení, víře apod.
 3. Právo na individuální přístup                                                                                                    a) Dítě má právo být respektováno jako jedinečná osobnost s vlastními potřebami. Zajišťujeme poskytování péče o dítě  v souladu s předem sjednanými individuálními požadavky, pokud jsou v souladu s pravidly služby
 4. Právo na ochranu osobních údajů a dat a) celý personál mikrojeslí jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se dětí a jejich rodičů; veškerá dokumentace vedená personálem je zabezpečena proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osobou.                                       b) Veškeré poskytnuté údaje rodičem budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s GDPR , budou použity výhradně pro potřeby mateřinky, zpracovávané zpracovatelem – ředitelkou Mateřinky. Podrobněji – Souhlas se zpracováním osobních údajů zákonným zástupcem dítěte.
 5. Další práva rodičů a) Rodič má právo si stěžovat na kvalitu poskytované služby v mikrojeslích. Veškeré podněty, připomínky a stížnosti jsou v rámci poskytované služby  vnímány jako zdroj informací k dalšímu rozvoji a zkvalitňování služby.                                                                          b) Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné aspekty/problémy svého dítěte s pečujícími osobami.                                                                                                                                 c) Rodič má právo vyjadřovat se k podstatným rozhodnutím týkajícím se záležitostí péče a výchovy dítěte
 6. d) Rodič má právo přispívat svými nápady, připomínkami a náměty k obohacení výchovného programu e) Rodič má právo na informace.                                                                                          Základní povinnosti a práva poskytovatele                                                                    1.Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost a dbát na ochranu osobních a citlivých údajů dětí i jejich rodičů využívajících službu v mikrojeslích.                                                                                            2.Před zahájením poskytování služby uzavírá s rodičem písemnou Smlouvu                                 3.Poskytovatel vede předepsanou evidenci dětí – elektronický docházkový systém                          4.Poskytovatel zpracovává a zajišťuje dodržování Plánu výchovy a péče, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte a zpřístupňuje je v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v mikrojeslích poskytována.        5Poskytovatel se zavazuje zabývat se všemi stížnostmi, které se týkají poskytované služby v mikrojeslích                                                                                                                                                              6.Pečující osoby a další personál nepoužívá vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
 7. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř i mimo prostory mateřinky mikrojesle je personál  proškolen v oblasti BOZP a PO
 8. Provozovatel mikrojeslí je pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním služeb v MIKROJESLÍCH MATEŘINKA.
 9. Poskytovatel požaduje po rodičích dodržování Pravidel provozu.                                                    Ukončení umístění dítěte v mikrojeslích MATEŘINCE  .                                                                        1.    K zániku Smlouvy dochází v případě ukončení pracovního poměru/přerušení či ukončení podnikatelské činnosti/přerušení či ukončení studia/ukončení evidence na Úřadu práce , Smlouva končí ke dni ukončení/přerušení uvedených činností                                                                                                .2. Provozovatel může Smlouvu vypovědět v případě, že rodič  opakovaně neplní další své povinnosti podle Smlouvy a Pravidel provozu. Provozovatel doručí rodiči písemné upozornění, v němž mu sdělí lhůtu pro nápravu povinností, s nimiž je v prodlení; nedojde-li k nápravě, považuje se uvedená lhůta za výpovědní dobu.                                                                                                                                                                  3. Výpověď platná okamžikem předání či doručení písemné výpovědi rodiči je možná v případě:            a) dítě není schopno se v prostředí MIKROJESLÍ přizpůsobit (je agresívní vůči ostatním dětem),                  b) specifické potřeby dítěte přesahují možnosti provozovatele (např. dítě je chronicky nemocné a je zdrojem nákazy pro ostatní děti; rodiče dítěte vyžadují služby přesahující rámec možností MIKROJESLÍ),                                                                                                                                                                    c) závažného porušení Pravidel provozu ze strany rodiče (rodič opakovaně bez omluvy nevyzvedne dítě do konce provozní doby; agresivní, vulgární chování rodiče vůči personálu či jiným dětem; opakované jednání rodiče pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek)                                                        .4. Smlouva zaniká rovněž písemnou dohodou provozovatele MIKROJESLÍ a rodičů                          Závěrečná ustanovení                                                                                                                                  Těmito Pravidly provozu služby MIKROJESLÍ nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.                                                                                                                           Provozovatel je oprávněn Pravidla provozu jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům                                                                                                     .Rodiče jsou povinni dokládat změny v údajích které nastanou po dobu docházky v Mateřince mikrojeslích.                                                                                                                                                            Aktuální znění těchto pravidel provozu je zveřejněno v prostorách MATEŘINKY MIKROJESLE a dálkově dostupné na webových stránkách MATEŘINKY                                                                                .Pravidla provozu jsou platná a účinná od 1. 7. 2019

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne  1. 6. 2019                 Ivana Staňková, ředitelka

TOP