PRAVIDLA ZÁPISU DO MIKROJESLÍ MATEŘINKY Dvůr Králové nad Labem
na školní rok  2020/ 21   již Žádosti nepřijímáme - kapacita naplněna                                                 

Zápis se řídí těmito zásadami:
Žadatel /zákonný zástupce/ si vyplní uvedené dokumenty :

  • Žádost o přijetí

  • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte

  • Evidenční list dítěte

Všechny tři dokumenty jsou ke stažení na internetových stránkách www.materinka-dk.cz v oddíle Dokumenty ke stažení na konci stránky.
Žadatel dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami a kritérii přijetí do Mateřinky pro školní rok 2020/21 a uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně bere na vědomí skutečnost, že uvedením nepravdivých údajů se vystavuje riziku nepřijetí dítěte do Mateřinky.
Po odevzdání vyplněné a podepsané Žádosti včetně příloh, bude žadateli sděleno registrační číslo a spolu s  datem přijetí žádosti zaznamenáno na Žádost. Vyplněné žádosti přijímáme na uvedené adrese Legionářská 561, v prostorách MATEŘINKY, ovšem po telefonické dohodě, celoročně,
nebo na adrese provozovatele Mateřinky – Borovičky 2992, Dvůr Králové n/L, Staňková Ivana

Podrobné informace Vám sdělíme i na tel. č. 736 458 063.

Řádně vyplněné a podepsané žádosti  budou posouzeny na základě Kritérií pro přijetí dětí pro  šk.rok 2020/21, která jsou ke stažení , výsledky budou anonymně dle registračních čísel zveřejněny  na  webových stránkách www.materinka-dk.cz  nejpozději do konce června 2020

V případě, že na základě posouzených žádostí dle kritérií pro přijetí dítěte nebudou obsazena všechna místa pro obsazení celodenní docházkou 5 dní v týdnu, budou dále žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty, nabídnuty zbývající volné kapacity pro pravidelnou docházku nebo křížové umístění – kde je možné umístění na dopolední či odpolední docházku. Obdobně je postupováno i v případě, že některý z žadatelů u dítěte, které bylo přijato, nakonec neprojeví zájem o umístění dítěte, nebo pokud v průběhu školního roku některé z přijatých dětí ukončí docházku.
Žadateli, jehož dítě bylo na základě výše uvedeného postupu přijato /pro pravidelnou či nepravidelnou docházku/, bude ke kontrole zaslán závazný návrh smlouvy. Po odsouhlasení textu smlouvy bude rodič vyzván k uzavření Smlouvy o poskytování služby nejpozději do 30. 8.2020. V případě, že žadatel neposkytne součinnost dle tohoto bodu, může být jeho Žádost o přijetí dítěte vyřazena.

Kritéria pro přijímání dětí do MIKROJESLÍ MATEŘINKA,                    Dvůr Králové nad Labem
ve školním roce  2020/21

Podmínky pro přijetí :

  1. Datum přijetí žádosti o umístění.
  2. Trvalý pobyt Dvůr Králové nad Labem
  3. Pravidelná celodenní docházka
  4. Mateřinku navštěvuje sourozenec.

Děti jsou přijímány pouze do naplnění kapacity. V případě uvolnění místa bude nabídnuto dalšímu zájemci podle pořadí, které vyplynulo z realizovaného výběrového řízení.   Přihlášeným dětem, které již budou MIKROJESLE MATEŘINKU navštěvovat v daném školním roce, se na další školní rok prodlužuje smlouva formou Dodatku ke smlouvě.

Nepřijetí dítěte :   Dítě nebude přijato, pokud jde o dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučil   lékař.  Dítě, které se nepodrobilo pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Důvodem pro nepřijetí je uvedení nepravdivých údajů.

 

PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MOKROJESLÍ JE PODMÍNKOU VAZBA NA TRH PRÁCE OBOU RODIČŮ, POPŘÍPADĚ JE ŽADATEL VEDEN NA ÚP A PRÁCI INTENZIVNĚ HLEDÁ, NEBO JE STUDUJÍCÍ.

Veškeré potřebné dokumenty najdete ke stažení  zde

TOP